28.03.2020 je bil v Uradnem listu 36/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in velja od 29. marca naprej in na vladi je bil sprejet Mega anti korona zakon, ki pa ZIUPPP v določenih delih bistveno spreminja.

Potrebno je vedeti, da Mega anti korona zakon določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih primerih še od 12. 3 do konca marca). ZIUPPP pa določa ukrepe od 29. marca do 30. septembra 2020.

Mega anti korona  zakon naj bi potrjevali v Državnem zboru 02.04., veljavnost zakona naj bi nastopila z objavo v Uradnem listu in potrebno je vedeti, da se bo na vladi sprejet Zakon v Državnem zboru najverjetneje bistveno spremenil zato spodnji zapis jemljite z zdravo mero rezerve:

UKREPI:

 • Univerzalni temeljni dohodek – Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize (izjava do 31.5.2020 na portalu e-davki), bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost (od 13.3. do 31.5.2020). Tukaj so vključene tudi osebe, ki so družbeniki in poslovodje v d.o.o. in niso zaposleni v podjetju.  Izjave bodo javno objavljene na spletni strani finančne uprave.

Če izjava vsebuje neresnične podatke mora upravičenec vrniti celotno pomoč

 • Delavci, ki so na čakanju na delo doma – država jim plača nadomestilo plač in prispevke – če so podjetju v prvem polletju prihodki upadli za več kot 20% glede na isto obdobje lani, in  v drugem polletju, da ne dosežejo več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje lani
 • Višina nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju na delo iz poslovnega razloga in zaradi višje sile je 80%, vendar ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Sloveniji. Nadomestilo bo v celoti plačano za april in maj; prispevke za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za čakanje na delo iz obeh razlogov plača država že od 13.3.2020 (do 31.5.2020)
 • Vloga za povračilo nadomestila je samo še elektronska (na zavod za zaposlovanje)
 • Delavci, ki delajo – država jim plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za april in maj), delodajalec pa mora delavcu izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov (če plača ne presega 3x minimalne plače), ki bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov
 • Bolniško nadomestilo (bolezen in poškodba) – od dneva uveljavitve zakona do 31.5. krije država
 • Znižanje funkcionarskih plač za 30%
 • Oprostitev plačila akontacije iz dejavnosti, dohodka pravnih oseb
 • Plačilni rok iz proračuna zasebnim subjektom je skrajšan na 8 dni
 • Praktično usposabljanje z delom, praktično izobraževanje, obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti: če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku. Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.
 • Za banke: dano je poroštvo bankam; 25% za vse kredite ; za tiste kredite, ki bo SID ugotovila, da je poroštvo potrebno; 50% za kredite kreditojemalcev, ki jim je država ali občina z odlokom prepovedala poslovanje in za fizične osebe
 • Vrednotenje nepremičnin: vsi lastniki ne bodo dobili obvestila o novem vrednotenju, ker je prišlo do sprememb na tem področju; to obvestilo bo prestavljeno. Vrednost nepremičnin ne bo vplivala na kakršnekoli prejemke (socialne ali druge, ki jih posamezniki dobivajo od države)
 • Tudi za kredite, ki jih najemajo pri Slovenskem podjetniškem skladu in Slovenskem regionalnem skladu Ribnica bo možen odlog plačila obveznosti za 12 mesecev
 • Oddaja poročil o odpadkih, embalaži, odpadni embalaži… (vezano na zakon o varstvu okolja)– roki so  prestavljeni na 60 dni po koncu epidemije
 • Ukrepi so enostavni za posameznike in podjetja – prejemke dobijo na podlagi prijave, brez dodatnih administrativnih zahtev

DELOVNOPRAVNO PODROČJE :

 1. ČAKANJE NA DELO (POSLOVNI RAZLOG IN VIŠJA SILA)

Kaj zakon šteje za višjo silo?

– varstvo otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev,

– nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza,

– zaprtje mej s sosednjimi državami.

Kateri delodajalci bodo lahko uveljavljali celotno povračilo nadomestila plače za april in maj 2020?

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

– neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno.

Kdaj delodajalec delnega povračila nadomestila plače ne more uveljavljati?

– Če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

– Ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost.

– Če je nad njim uveden postopek stečaja.

Kako delodajalec delavca napoti na čakanje na delo?

Delodajalec napoti delavca na čakanje na delo s pisno odredbo. Le-ta je tudi priloga k vlogi na ZRSZ.

V odredbi delodajalec določi obveznost delavca, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo tudi v času izvajanja ukrepa, če to zahtevajo potrebe delovnega ali proizvodnega procesa (npr. dodatna naročila). Delavec se lahko vrne na delo do 7 zaporednih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ.

Kakšne roke in postopek mora delodajalec spoštovati, da bo upravičen do povračila nadomestila plače?

Vlogo bo delodajalec vložil na ZRSZ samo elektronsko. Vse vloge, vložene po ZIUPPP, se bodo obravnavale po Mega koroni. Delodajalec mora vlogo vložiti v 8 dneh od napotitve, najkasneje pa do 31. 5. 2020. Vlogi je potrebno priložiti izjavo o upadu prihodkov/višji sili in odredbo o čakanju na delo. ZRSZ bo odločil v 8 dneh s sklepom.

Kakšna bo višina nadomestila plače za delavca in koliko in kdaj bo delodajalec dobil povrnjeno od države?

Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile znaša nadomestilo plače 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne manj kot znaša minimalna plača in ne več kot znaša povprečna plača v RS.

Izplačana nadomestila plač delavcev za april in maj 2020, država povrne (100 % neto in vsi socialni prispevki).

Od 13. 3. do 31. 3. 2020 pa država krije vse socialne prispevke od nadomestila plače za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile. Povračilo nadomestila se izplačuje mesečno, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Sankcije za delodajalca:

Če delodajalec delavcu ne izplača neto nadomestila, odreja nadurno delo ali ZRSZ ne sporoči rotacije delavca/konca višje sile – mora vrniti prejeta sredstva x 3!

 1. DELAVCI, KI DELAJO

– Država krije PIZ I in II za plačo april in maj 2020.

– Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu za april in maj, ki dela plačati krizni dodatek 200 eur (oproščen plačila davkov in prispevkov), če delavčeva zadnja plača ni presegla 3x minimalne plače.

S.P. IN DRUŽBENIKI PODJETIJ (PODLAGA 040)

Temeljni dohodek

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. Podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. Podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona.

Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave bo dostopen na eDavkih. Izjava se javno objavi.

Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

– vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali

– vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Rok za izplačilo:

Izjava predložena do 18.4.2020 (za marec) – izplačilo 25.4.2020

Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 (za marec ali april/marec in april) – izplačilo 10.5.2020

Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 (za posamezni mesec, za dva ali vse tri mesece) – izplačilo 10.6.2020

Vračilo dohodka: Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Oprostitev plačila prispevkov

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. Podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. Podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, delne upokojence ipd..

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan oddaje vloge.

Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov

Kateri prispevki so oproščeni: vsi prispevki za socialno varnost za april in maj 2020. Prispevki se obračunajo in ne plačajo.

Vračilo prejetih sredstev

V primeru:

 • delitve dobička
 • izplačila dela plač za poslovno uspešnost
 • izplačila nagrade poslovodstvu

v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi.

Bolniška odsotnost

Veljavnost: od uveljavitve zakona do 31.5.2020 od prvega dne dalje v breme ZZZS

Višina nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 dni

Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva pri ZZVZZ najkasneje do 30.9.2020

Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve

Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in akontacija davka od dohodkov pravnih oseb

Za mesec april in maj se ne plača.

Zavedati pa se je potrebno, da je v ZIUPPP npr. 1. odst. 15. člena zapisano:

»Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plač, mora zavodu omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. V primeru nadzora na kraju samem, mora zavodu omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona…«