Sistem EORI (Economic Operators Registration and Identification System) je vzpostavljen za namene registriranja gospodarskih subjektov iz 9. člena Carinskega zakonika Unije.

Bistvo sistema EORI je, da omogoča registracijo in identifikacijo oseb, ki so vključene v poslovanje na carinskem področju. Oseba, ki ima EORI številko, je prepoznana v celotni Evropski uniji in za vse carinske operacije uporablja le eno EORI številko.

Sistem EORI je centralni sistem, ki deluje od leta 2009. EORI številke v ta sistem posredujejo države članice.

Dodeljevanje EORI številk v Sloveniji

Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam, ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Slovenija se je pri vpeljavi tega sistema odločila, da bo številka EORI enaka veljavni davčni številki s predpono SI. Struktura EORI številke je torej: predpona SI + davčna številka.

Dodeljevanje EORI številk tretjim osebam

Gospodarski subjekti iz tretjih držav (nečlanic EU) se lahko registrirajo v katerikoli državi članici. V Sloveniji je pristojni organ za registracijo tretjih oseb Finančni urad Kranj, Sektor za carine, Oddelke za TARIC.

Fizične tretje osebe se v Sloveniji ne registrirajo.

Podatki in izjave, ki se zahtevajo ob registraciji tretje pravne osebe:

 • polno ime;
 • naslov;
 • datum ustanovitve;
 • vrsta osebe;
 • identifikacijska številka oziroma številke, ki jih je tretji osebi za carinske namene dodelil pristojni organ iz tretje države, s katero velja sporazum o medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah;
 • morebitna(e) DDV številka(e), ki so bile tretji osebi dodeljene v kateri od DČ;
 • kontaktne informacije (ime kontaktne osebe, naslov, telefon / faks / elektronski naslov);
 • morebitno soglasje za objavo določenih podatkov (številke EORI, imena in naslova) na spletu;
 • izjava, da je oseba seznanjena, da objava podatkov na spletu ni obvezna in da zavrnitev objave ne vpliva na potek registracije ali na carinske formalnosti, ki vključujejo zadevno osebo;
 • izjava, da osebi še ni bila dodeljena številka EORI v drugi DČ oziroma da oseba ni vložila zahteve za dodelitev številke EORI v drugi DČ;
 • izjava, da bo oseba pristojnemu registracijskemu organu v najkrajšem možnem času sporočila vse morebitne spremembe podatkov.

Zahtevane podatke in izjave tretja oseba vpiše oziroma podpiše na obrazcu, ki ga skupaj z dokumenti, ki dokazujejo resničnost navedb, pošlje pristojnemu registracijskemu organu po pošti.

Zahtevani dokumenti:

 • izvirni dokumenti pristojnih organov tretjih držav (ki niso starejši od treh mesecev) s podatki; ime, naslov, datum ustanovitve, vrsta osebe, dodeljena identifikacijska številka ali številke za carinske namene ali (v primeru pooblaščenega imetnika zvezka TIR) kopija zvezka TIR z berljivo identifikacijsko številko pooblaščenega imetnika zvezka TIR;
 • uradni prevod teh dokumentov v angleški jezik, če registracijski organ to zahteva;
 • pooblastilo za zastopanje.

Zakaj je pomembna EORI številka?

Potrebovali jo boste pri izpolnjevanju carinske deklaracije, kjer je potreben vpis identifikacijske oznake osebe. Na splošno jo boste potrebovali pri vseh carinskih operacijah znotraj EU, kjer se zahteva identifikacijska oznaka.

Ad hoc številka EORI se uporabi le v primerih, ko številka EORI še ni dodeljena osebi – vendar njena uporaba ni dovoljena za slovensko pravno ali fizično osebo.