Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Na začetku podjetniške poti posamezniki najpogosteje registrirajo s.p.. Povsem smiselno, saj za ustanovitev s.p. ni potreben uradni ustanovni kapital, temveč podjetnik vloži v svoje podjetje tisto osebno premoženje, ki ga lahko uporabi tudi za opravljanje svoje podjetniške dejavnosti. Ko pa podjetniki razvijejo svojo dejavnost in začnejo dosegati večje dobičke, je smiselno, da začnejo razmišljati o spremembi pravnoorganizacijske oblike. Najpogosteje se odločijo za preoblikovanje s.p. v d.o.o.. Pomemben razlog za preoblikovanje s.p. v d.o.o. je odgovornost. Kot s.p. je namreč podjetnik absolutno odgovoren in odgovarja z vsem svojim premoženjem. Medtem ko v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe. Poslovanje, pri katerem podjetnik jamči z vsem svojim premoženjem, je zelo tvegano, saj lahko morebitna prisilna izterjava pomembno ogrozi njegovo osnovno preživetje, kot tudi preživetje njegove družine. Večji obseg poslovanja Ena temeljnih prednosti pri družbi z omejeno odgovornostjo je predvsem manjša davčna obremenitev pri večjih dobičkih. Če se torej podjetnikova dejavnost širi, dobički večajo, zaposlenih je vse več, je smiselno da s.p. preoblikuje v d.o.o. Končna odločitev o preoblikovanju s.p. v d.o.o. seveda ni le stvar poslovnih in davčnih razlogov, ampak tudi osebnih. Analizirati je treba vse prednosti in slabosti ene in druge oblike. Kako poteka preoblikovanje s.p. v d.o.o.? Če se podjetnik odloči za statusno preoblikovanje svojega podjetja, mora postopke za to opraviti pri notarju. Samostojni podjetnik lahko prenese podjetje (s.p.) na novo kapitalsko družbo ali na prevzemno kapitalsko družbo. Vsaj tri mesece pred preoblikovanjem mora na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti, da bo svojo dejavnost nadaljeval v drugi organizacijski obliki. Pri vpisu v sodni register je potrebno razlikovati ali gre za prenos na...

Varstvo upnikov v primerih izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije

Velikokrat se postavlja vprašanje kakšne možnosti imajo upniki, ki imajo terjatev do pravnih oseb zoper katere je uveden postopek izbrisa brez likvidacije in  kakšne ugovore lahko podajo. Relevantni zakonski akti Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP), Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (v nadaljevanju ZPUOOD), Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD – 1), Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ-1) Splošno Zoper pravno osebo se začne postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, zaradi razlogov, ki jih opredeljuje 427. člen ZFPPIPP, in sicer: če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti (2 zaporedni leti ne predloži letnega poročila) ali če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register (na tem naslovu ne prejema pošiljk, ali pa je lastnik objekta oseba, ki ni podala soglasja), ali če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije. Na podlagi 435. člena ZFPPIPP lahko ugovor zoper izbris poda družbenik ali upnik, če niso podani razlogi za izbris, in sicer: če izbrisni razlog ne obstaja, če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije ali če je bil vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije nad pravno osebo. Primer izbrisa, če je podan razlog iz 1. točke ali 2. točke 1. odstavka 427. člena ZFPPIPP Tekom izvršilnih postopkov, se v praksi podaja ugovor zoper sklep o izbrisu, iz razlogov določenih v 1. točki 1. odstavka 435. člena v zvezi z 1. točko 1. odstavka 427. člena ZFPPIPP. To...

Novi pogoji za državne štipendije in za dodatek k velikim družinam

Zaradi sprememb na področju družinskih prejemkov in državnih štipendij, ki bodo začele veljati z novim letom, bo potrebno ponovno oddati vlogo. Očetovsko in starševsko nadomestilo stoodstotno Očetovsko in starševsko nadomestilo bo z novim letom znašalo 100 odstotkov osnove in ne več le 90 odstotkov kot doslej. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko nadomestilo pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače, ne več na dvakratnik. Dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine ne glede na gmotni položaj družine, tako da ne bo cenzusa. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na družinskega člana, medtem ko je bil do zdaj cenzus 576,89 evra. Za nadomestila nove vloge niso potrebne Upravičencem, ki bodo imeli z novim letom veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba. V novi odločbi bo od 1. januarja 2019 odločeno o nadomestilu v višini 100 odstotkov osnove brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo na 2,5-kratnik povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu. Posebne vloge ni treba vlagati. Prvo višje izplačilo nadomestila bo tako februarja 2019 za januar 2019. Vloga za dodatek velikim družinam Dodatek za veliko družino v novem letu ne bo več odvisen od gmotnega položaja družine in bodo do njega upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki. Pogoj pa je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse z oddano vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v letošnjem...

Potrdilo A1

Potrdilo A1 služi temu, da lahko delavec v tujini dokaže, da je tudi v času dela na območju zunaj svoje države še vedno vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Od 1. januarja 2018 se potrdilo A1 pridobi preko portala e-VEM s pomočjo elektronske vloge. Odda jo lahko samo zakoniti zastopnik podjetja ali pa pooblaščena oseba. Pooblaščena oseba je lahko kdorkoli, ki mu zaupate. Potrdilo A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je dolžan preveriti, ali delodajalec oziroma vlagatelj izpolnjuje pogoje za izdajo. Podatke pridobi od Agencije RS ta javnopravne evidence in storitve (AJPES), Finančne uprave RS (Fursa), Inšpektorata RS za delo, podatke ZZZS in izdanih potrdil A1 v preteklosti. Kako se odda vloga za potrdilo A1? Vlagatelj mora kot prilogo oddati tudi pogodbo o zaposlitvi z napotenim delavcem ter pogodbo z naročnikom, na podlagi katere bo napotil delavca na delo v tujino. Potrebuje tudi ostale osnovne informacije o delavcu, ki je napoten ter o naročniku in kraju izvajanja storitve. Vloga mora obvezno vsebovati: datumu začetka in datumu konca napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe, delih in nalogah, ki jih bo napoteni delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala v okviru čezmejnega izvajanja storitev, naslovu oziroma, če se bo storitev izvajala na lokaciji brez naslova, kraju izvajanja storitve, nazivu oziroma osebnem imenu, sedežu oziroma naslovu vlagatelja ter njegove kontaktne podatke, nazivu oziroma osebnem imenu in naslovu naročnika storitve. Pogoji za potrdilo A1 Delodajalec lahko sicer na čezmejno opravljanje storitev napoti delavca le, če običajno opravlja dejavnost v Sloveniji! To se dokaže, če: je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije; ima (neblokiran) transakcijski račun; ima ustrezno število zaposlenih delavcev glede na...

Kdo lahko dela na nedeljo in na dela proste dni?

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (KPDTS), ki velja od 15. avgusta 2018 postavlja omejitve za zaposlene v trgovini glede dela na nedeljo in na dela proste dni ter opredeljuje izjeme, ko je delo, kljub omejitvam, dovoljeno. KPDTS velja za vse delodajalce (člane podpisnikov), ki imajo skladno z zakonom kot glavno dejavnost registrirano področje trgovinske dejavnosti G: 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili. Nova kolektivna pogodba (41. člen) določa, da delo na nedelje in na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi delodajalec ne sme naložiti: delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti. Takšno delo se delavcu lahko omogoči na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče, delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas ko doji otroka, enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom ter skrbi za njegovo vzgojo in varstvo. Starši otrok do treh let lahko delajo na nedeljo ali na dela proste dni samo ob podaji svojega soglasja. Ostali zaposleni pa lahko v skladu z letnim razporedom delovnega časa delajo največ 2 nedelji v mesecu in največ 20 nedelj v letu. Te omejitve ne veljajo za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Ostale izjeme za katere ne veljajo omejitve za nedeljsko in delo ob praznikih: opravljajo dela, kot jih nalagajo posebni predpisi (npr. dostava zdravil, oskrba živali, zahteve, kot...

Seštevanje prihodkov povezanih oseb

Z letom 2018 se je začela uporabljati spremenjena zakonodaja na področju sistema tako imenovanih normiranih s.p.-jev in d.o.o.-jev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov. Ena izmed bistvenih sprememb je tudi ta, da se od 1. 1. 2018 dalje samostojnemu podjetniku oziroma družbi z omejeno odgovornostjo pri ugotavljanju izpolnjevanja prihodkovnega pogoja/praga za izstop iz sistema »normiranosti« prištejejo tudi prihodki povezanih oseb, v kolikor niso izpolnjeni pogoji za njihovo neupoštevanje. Finančna uprava Republike Slovenije v zvezi s tem pojasnjuje, da pri izračunavanju prihodkovnega pogoja oziroma praga za izstop prihodkov povezanih oseb ni potrebno prištevati, če davčni zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po pojasnilu FURS so okoliščine, ki lahko kažejo na shemo poslovanja z namenom, da zavezanec izpolni pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov lahko naslednje: opravljanje istovrstne dejavnosti med povezanimi osebami (npr. zavezanec je del poslovanja oziroma del strank prenesel na povezano osebo), odvisnost zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov od povezanega naročnika oziroma kupca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, ki se kaže tako, da zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov pretežni del ali celo celotne prihodke ustvarja s poslovanjem s povezanimi osebami, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, odvisnost kupca – povezane osebe, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov od dobavitelja – zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki se kaže tako, da kupec brez dobav blaga ali storitev s strani zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov ne...