Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9. 2. 2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022. Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način: vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT, izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj), po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES, na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana, hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju. Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo, ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov. Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave, morajo sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis. Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije. Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih...

Sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Z dnem 24. 2. 2021 začnejo veljati spremenjene določbe ZGD-1, razen tistih za katere je določeno 6 oziroma 12 mesečno prehodno obdobje. V postopkih registracije samostojnih podjetnikov začnejo veljati naslednje spremembe: – kot omejitev registracije je dodano novo kaznivo dejanje »zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja«, – omejitve iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10a. člena (kazniva dejanja, neizpolnjene davčne obveznosti za osebo in družbe, v katerih ima delež višji od 25%, prekrški v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno) se preverjajo tudi za tujce. To pomeni, da mora tujec k prijavi za vpis s.p. v PRS predložiti dokazila iz svoje države, da te omejitve ne obstajajo. Potrdila, izpisi oziroma druga dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik, – dolžnost objave obvestila o nameri prenehanja opravljanja dejavnosti ne velja več, tako samostojnim podjetnikom teh obvestil ni potrebno več predlagati, niti kadar gre za izbris iz PRS, niti kadar gre za prenos s.p. na drugo osebo. Vir:...

Vladni ukrepe v petem protikorona paketu

Vsebina petega sveženja protikorona ukrepov katerega bo parlament obravnaval v naslednjem tednu : Ukrepi za trg dela (veljajo od 1. oktobra): Možnost čakanja na delo se podaljša do konca leta za vse panoge, pri čemer pa je potreben vsaj 30 % upad prometa glede na leto 2019. Želijo, da se čim več tistih, ki čakajo na delo, preusmeri na skrajšani delovni čas. Nadomestilo 80 % plače za starše otrok, ki morajo ostati doma zaradi odrejene karantene njihovim šoloobveznim otrokom do 5. razreda, oz. predšolskim otrokom (prej 50 %) in povračilo samozaposlenim za čas karantene 250 € (velja od 1. septembra!). Samozaposlenim in mikro podjetjem mesečni temeljni dohodek za delno povrnjen dohodek in sicer v višini 1100 € (700 € kot nadomestilo + 400 za plačilo prispevkov), ob pogoju 30 % padca prometa glede na prejšnje leto Zdravstvo in skrb za starejše Ob 29 milijonih evrov za reševanje kadrovskih stisk zdaj dodatek za delo tistih, ki delajo v sivih in rdečih conah. Dodatek bo v višini 20 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. V PKP5 se uvaja tudi ukrep financiranja zaščitne opreme ter razkužil za socialnovarstvene zavode ter področje zdravstva. Ukrep za odpravo čakalnih vrst v zdravstvu: možnost, da se čakalne vrste rešujejo tako, da se odpre možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v RS za opravljanje zdravstvenih storitev oz. posegov. Možnost koriščenja odsotnosti z dela do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika (omejeno na 9 dni v letu). Poenostavlja se tudi postopek izdaje, oziroma izreka karantenskih odločb. Vzgoja in izobraževanje: Ureditev pravnih podlag za možnosti sprememb šolskega koledarja, za možnost izvajanja izobraževalnega procesa...

Oddaja vloge za povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki so na čakanju ali v karanteni zaradi epidemije

Vloga se odda elektronsko na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati. Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme Zavodov informacijski sistem. O vlogi odločajo na Zavodu z odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločijo v 30 dneh. Postopek: Izpolnitev Excelove tabele: Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov Priprava podatkov, ki se jih vnese v elektronsko vlogo. Podatki o vlagatelju / Delodajalcu: Naziv, Naslov, Matična številka (MŠO), TRR poslovnega subjekta, Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, Ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep, Telefonska številka kontaktne osebe, eNaslov, na katerega želimo prejemati pošto s programom, Za obračun plač delavcem uporabljamo … (fond delovnih ur po sistemu dejansko opravljenih ur / fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur), Število vseh zaposlenih, Število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo. Nismo neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %. Ocenjujem, da bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019. Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji. Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec delodajalca (ime in priimek): Navodila oziroma pomoč o postopku elektronske oddaje vloge....

Krediti za fizične osebe

Državni zbor je 20. marca sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki je v veljavi od 29. marca. Zakon velja tudi za fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in določa, da jim mora banka odobriti odlog plačila obveznosti za 12 mesecev. Kdor je imel neplačane zapadle obveznosti že pred razglasitvijo epidemije (12. marca), za odlog po tem zakonu ne more zaprositi. Kreditojemalec mora dati vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe (časa za to ima še šest mesecev po koncu epidemije). V vlogi mora pojasniti, zakaj zaradi epidemije začasno ne more plačevati kredita in kako so posledice epidemije vplivale na njegov finančni položaj. Kaj se plačuje med moratorijem? Država bo v sklopu mega protikorona zakonskega paketa popravila 5. člen zakona o odlogu plačila kreditov in bolj pojasnila, kaj ta odlog pomeni. Na kratko povedano, tudi med odlogom tečejo obresti, kredit pa se podaljša za čas odloga. Takšen je predlog novega člena člena zakona, ki pa še ni bil sprejet: “Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. V obdobju odloga se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.” V pojasnilu tega člena piše, da se v času odloga obresti obračunavajo, ne pa plačujejo. Kdaj se plačajo, ni jasno,...

28.03.2020 je bil v Uradnem listu 36/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in velja od 29. marca naprej in na vladi je bil sprejet Mega anti korona zakon, ki pa ZIUPPP v določenih delih bistveno spreminja. Potrebno je vedeti, da Mega anti korona zakon določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih primerih še od 12. 3 do konca marca). ZIUPPP pa določa ukrepe od 29. marca do 30. septembra 2020. Mega anti korona  zakon naj bi potrjevali v Državnem zboru 02.04., veljavnost zakona naj bi nastopila z objavo v Uradnem listu in potrebno je vedeti, da se bo na vladi sprejet Zakon v Državnem zboru najverjetneje bistveno spremenil zato spodnji zapis jemljite z zdravo mero rezerve: UKREPI: Univerzalni temeljni dohodek – Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize (izjava do 31.5.2020 na portalu e-davki), bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost (od 13.3. do 31.5.2020). Tukaj so vključene tudi osebe, ki so družbeniki in poslovodje v d.o.o. in niso zaposleni v podjetju.  Izjave bodo javno objavljene na spletni strani finančne uprave. Če izjava vsebuje neresnične podatke mora upravičenec vrniti celotno pomoč Delavci, ki so na čakanju na delo doma – država jim plača nadomestilo plač in prispevke – če so podjetju v prvem polletju...