Sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Z dnem 24. 2. 2021 začnejo veljati spremenjene določbe ZGD-1, razen tistih za katere je določeno 6 oziroma 12 mesečno prehodno obdobje. V postopkih registracije samostojnih podjetnikov začnejo veljati naslednje spremembe: – kot omejitev registracije je dodano novo kaznivo dejanje »zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja«, – omejitve iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10a. člena (kazniva dejanja, neizpolnjene davčne obveznosti za osebo in družbe, v katerih ima delež višji od 25%, prekrški v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno) se preverjajo tudi za tujce. To pomeni, da mora tujec k prijavi za vpis s.p. v PRS predložiti dokazila iz svoje države, da te omejitve ne obstajajo. Potrdila, izpisi oziroma druga dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik, – dolžnost objave obvestila o nameri prenehanja opravljanja dejavnosti ne velja več, tako samostojnim podjetnikom teh obvestil ni potrebno več predlagati, niti kadar gre za izbris iz PRS, niti kadar gre za prenos s.p. na drugo osebo. Vir:...

Delovnopravna zakonodaja velja enako tako za tujega delavca zaposlenega v Sloveniji kot za slovenskega delavca

Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. V nadaljevanju je navedenih nekaj informacij o pogojih, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji, in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji. Pogoji, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev z namenom zaščite tujih delavcev določa različne pogoje, ki jim mora slovenski delodajalec izpolniti, preden lahko sploh zaposli tujega delavca, in sicer se preverja: ali je delodajalec v stečaju ali v postopku likvidacije, izplačilo plač in izplačilo prispevkov iz tega naslova, davčni dolg do države, ali delodajalec aktivno posluje (da podjetje ni “poštni nabiralnik”), ustrezno registracijo podjetja, ustreznost sklenjene pogodbe o zaposlitvi, kontrola trga dela (t.j. da prostega delovnega mesta ne more zapolniti domači kandidat). Tuji delavci v Sloveniji lahko po določenem obdobju dela zamenjajo delodajalca Tuji delavec ima možnost proste izbire delodajalca po 20-ih mesecih zaposlitve v zadnjih dveh letih, če gre za delavce z najmanj poklicno izobrazbo, oziroma po 30-mesečni zaposlitvi v zadnjih treh letih, če gre za delavce brez poklicne izobrazbe. Seveda pa lahko vsak tuji delavec, ki želi prekiniti delovno razmerje, poda odpoved pogodbe o zaposlitvi in izvede postopek za izdajo novega dovoljenja, ki se izda pod enakimi pogoji kot velja za vsako novo zaposlitev tujca. Sporazumi RS o zaposlovanju delavcev iz BiH in Republike Srbije Da bi poskrbeli za dodatno zaščito tujih delavcev ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o zaposlovanju delavcev iz BiH, s 1. septembrom pa se začne izvajati...

Kakšne obveznosti ima nerezident, ki pridobiva obdavčljive dohodke v Sloveniji?

Kadar fizična oseba, ki v Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, mora finančnemu uradu pred prvim prejemom obdavčljivega dohodka, predložiti prijavo za vpis fizične osebe v davčni register. Kadar fizična oseba, ki v Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, mora finančnemu uradu pred prvim prejemom obdavčljivega dohodka oziroma pred prvo pridobitvijo lastništva obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, predložiti prijavo za vpis fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02). Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo v Sloveniji in v tujini, nerezidenti pa so zavezani za plačilo dohodnine samo od dohodkov z virom v Sloveniji. Primeroma so to dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala) in dohodki iz oddajanja premoženja v najem (najemnine) ali iz prenosa premoženjske pravice (licenčnine). Če posameznik prebiva v Sloveniji krajši čas (manj kot šest mesecev), se praviloma ves čas bivanja šteje za nerezidenta Slovenije in hkrati ostane rezident države, kjer je predhodno delal ali živel. V primeru, da prebiva v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu, pa že izpolnjuje pogoj za rezidenta Slovenije. Pogoje za status rezidenta Slovenije lahko izpolni tudi že pred potekom obdobja šestih mesecev prisotnosti v Sloveniji, če v Sloveniji vzpostavi pomembnejše rezidenčne vezi (npr. običajno bivališče ali center življenjskih interesov). V tem primeru si je treba urediti rezidentski status pri davčnem organu z vložitvijo vloge za ureditev rezidentstva, ki je lahko podana tudi v obliki izpolnjenega Vprašalnika: ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v Republiko Slovenijo....

Obvezna socialna zavarovanja davčnih rezidentov RS, ki na Hrvaškem oddajajo nepremičnine v najem za turistične namene

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU – določitev zakonodaje za zavarovanje po Uredbah EU V Naslovu II Uredbe (ES) št. 883/2004 (osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih pravilih uporablja. V Uredbi (ES) 987/2009 (izvedbena uredba) so določena izvedbena pravila in postopki za izvedbo pravil iz osnovne uredbe. Navedeni uredbi veljata in se neposredno uporabljata od 1. maja 2010 dalje, z usmeritvami za enotno uporabo določb zakonodaje Republike Slovenije (Usmeritve) pa je pojasnjena povezava med določbami uredb in zakonodajo Republike Slovenije (RS). Zavarovanje po uredbah se že sedaj izvaja, vendar v obsegu, ki je urejen v slovenski zakonodaji. Osebe, ki so zaposlene v drugi državi članici EU in je zanje določena uporaba zakonodaje RS, se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, zavarujejo s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa z začasno uporabo zavarovalne podlage 008. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je sam zavarovanec in je tako tudi vpisan v obrazce M-1, M-3 in M-3. Za zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev so z novo sprejetimi Usmeritvami določene šifre zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120, ki pa še niso uvedene v informacijske sisteme nosilcev zavarovanja in...

Zagotavljanje delavcev drugemu podjetju

Zaradi pomanjkanja delovne sile se delodajalci v zadnjem času zelo pogostokrat zatekajo k drugim uporabnikom, ki zagotavljajo ustrezno delovno silo, kot so agencije in podobna podjetja s tovrstno dejavnostjo. V primeru, da podjetje ni pridobilo ustreznega dovoljenja in ni vpisano v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje omenjene dejavnosti, nima pravne podlage za to delo. Pravna podlaga za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku je urejena v Zakonu o urejanju trga dela v določbah (163. do 179. a člena), Zakonu o delovnih razmerjih (59. do 63. člen) ter Direktivi 2008/104/ES o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Omenjeno vsebino pa ureja tudi Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14 s spremembami). Tako pravna kot fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, mora predložiti Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vlogo z ustrezno zahtevano predpisano dokumentacijo. Ta mora dokazovati ustreznost vseh pogojev za vpis v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. V primeru, da tuje pravne in fizične osebe želijo opravljati zgoraj omenjeno dejavnost morajo prav tako vložiti vlogo z ustreznimi dokazili za vpis v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za: – državljane Republike Slovenije, – državljane držav članic EU, – državljane držav EGP in Švicarske konfederacije ter za – tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije. Ti morajo imeti...

Najpogostejše pomanjkljivosti pri vlogah v postopkih pri zaposlovanju tujcev

Na področju zaposlovanja tujcev s poudarkom na vlogah za izdajo delovnega dovoljenja na podlagi Sporazuma med Slovenijo in Bosno in Hercegovino je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pripravil spisek pomanjkljivosti pri tovrstnih vlogah. Te so tudi najpogostejši razlog za zaplete pri obravnavanju primerov, ko gre za zaposlitev tujega državljana. OBVESTILO O PROSTEM DELOVNEM MESTU DELODAJALCA O prostem delovnem mestu delodajalci sporočajo podatke Zavodu na obrazcu PDM-KTD. Ta pa po prejemu sporočila o prostem delovnem mestu opravi »kontrolo trga dela« ter delodajalca obvesti ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, vsekakor brez navedbe osebnih podatkov. Ti najpogosteje v obrazcu PDM-KTD navedejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih kandidati sploh ne izpolnjujejo oziroma sploh nimajo dokazil (npr. znanje več aktivnih tujih jezikov, večletne delovne izkušnje ali kombinirana delovna mesta). Prav zaradi dopolnjevanja vlog z dokazili se postopki na Zavodu  podaljšujejo. Torej kadar tujec ne izpolnjuje predpisanih pogojev delodajalca, takega tujca ni možno zaposliti. V obrazcu PDM-KTD delodajalci zapisujejo nepopolne kontaktne podatke kot so npr: elektronski naslov, ki ga ne uporabljajo, napačen elektronski naslov, kar zopet povzroča dodatno oviro pri vzpostaviti kontakta med »Agencijo za rad i zapošljavanje (ARZ)« iz BIH ter z delodajalcem. OBVEŠČANJE »AGENCIJE ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH (ARZ) Dokumentacijo na (ARZ) delodajalci pošiljajo preden je končan predhodni postopek na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Torej še preden je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na (ARZ) posredoval dokument »Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu«. Na ta način je (ARZ) obremenjena s procesiranjem prejetih dokumentov, za katere ne vedo na katere postopke se nanašajo. Na (ARZ) delodajalci pošiljajo nevereodstojne listine kot so: pogodbe o zaposlitvi...