S 1. 1. 2018 začnejo veljati spremembe na področju obdavčitve fizičnih oseb (spremembe obdavčitve s. p.-jev, božičnic, študentov in sprememba splošne olajšave) ter obdavčitve pravnih oseb (spremembe Zakona o davčnem postopku, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem potrjevanju računov).

Obdavčitev s. p.-jev (normirancev)

Za normirance še vedno ostaja relativno ugoden način obdavčitve z upoštevanjem 80-odstotnih normiranih odhodkov in obdavčitev po 20-odstotni davčni stopnji. Pri tem še vedno ostajata tudi dva razreda: normiranci, ki dosežejo 50.000 evrov letnih prihodkov, in normiranci, ki lahko dosežejo do 100.000 evrov letnih prihodkov, če je pri njih obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev. Po novem pa bodo veljale naslednje omejitve:

  • Obvezen izstop iz sistema obdavčitve z upoštevanjem normiranih odhodkov, če bo imel zavezanec v dveh zaporednih letih skupno več kot 300.000 evrov prihodkov.
  • Normirani odhodki ostajajo 80 odstotkov doseženih letnih prihodkov, vendar v posameznem letu ne smejo presegati 40.000 evrov oziroma 80.000 evrov za zavezance, ki najmanj pet mesecev zaposlujejo vsaj eno osebo za polni delovni čas.
  • Pri ugotavljanju prihodkov se bodo upoštevali tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če bo zavezanec dokazal, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Povezana oseba je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.

Druge spremembe obdavčitve fizičnih oseb

Tudi v letu 2018 bo mogoče neobdavčeno izplačati dodatek za poslovno uspešnost (›božičnico‹), in sicer v višini povprečne mesečne plače v Sloveniji (v letu 2017 je bil ta znesek do 70 odstotkov povprečne mesečne plače). Prispevki za socialno varnost se plačajo v celoti. Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost mora biti dodatek predviden v kolektivni pogodbi ali internem aktu delodajalca. Pri tem ni nujno, da se dodatek izplača vsem delavcem v enakem znesku. Zakon zahteva le to, da so merila določena enotno za vse delavce (če so določena v splošnem aktu delodajalca).

Odpravlja se stopenjska lestvica dodatne splošne olajšave, ki se bo po novem izračunala po posebni formuli. To bo odpravilo težave, ki so nastajale, ko so posamezniki, ki so zaradi zaslužka presegli določen dohodkovni prag, izgubili pravico do dodatne splošne olajšave.

Povečana bo posebna osebna olajšava za dohodke iz občasnega dela dijakov in študentov, in sicer na znesek splošne davčne olajšave.