Zakon o dohodnini (ZDoh-2) dohodke fizičnih oseb glede na njihovo naravo obravnava različno. Tako poznamo tudi dohodke iz kapitala, kamor spadajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Tovrstni dohodki se od leta 2006 ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, saj se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek. Dohodki iz kapitala se torej obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 odstotkov, in brez upoštevanja davčnih olajšav.

Kaj so dividende? Gre za izplačilo udeležbe v dobičku podjetja na podlagi lastniškega deleža. Dividenda je torej del dobička, ki ga je ustvarilo podjetje in ki je razdeljen lastnikom sorazmerno njihovemu lastniškemu deležu.

Poleg dividend so na podlagi lastniškega deleža v podjetju lahko izplačani tudi drugi dohodki. In sicer:

  • dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža v gospodarski družbi (npr. delnic v delniški družbi, poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo), zadrugi in drugih oblikah organiziranja vključno s premoženjskim vložkom tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe ali v katero koli drugo obliko organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega kapitala, ki ne prestavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža, kot tudi razdelitev v obliki delnic ali zamenljivih obveznic;
  • prikrito izplačilo dobička;
  • dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku gospodarske družbe, zadruge;
  • dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve dobička, čistega dobička ali prihodkov investicijskega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitev prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti.

Če so dividende izplačane v Sloveniji, ni napovedi

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora ta izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25 odstotkov. Dividend ne vključujemo v letno dohodninsko napoved, prejemnik dividend pa v tem primeru nima nobenih obveznosti, pojasnjujejo na Finančni upravi RS (FURS).

Če so dividende izplačane v tujini, se vloži napoved

Če pa dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri davčnem organu napovedati sam. In sicer na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dividend«. To mora storiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dividend do 30. aprila. Zraven je plačilni nalog, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.