Ko delavca doleti iztek pogodbe za določen čas, njegovemu delodajalcu ni nujno potrebno izdati nobenega uradnega dokumenta. Zaželeno pa je, da delodajalec in delavec skleneta sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij ob prenehanju delovnega razmerja.

Iztek pogodbe o zaposlitvi in sporazum o medsebojnih pravicah

Vendar pozor, pri tem ne gre za sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi, ampak zgolj za sporazum, v katerem se uredijo medsebojne pravice in obveznosti ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V takem sporazumu se na primer uredi, koliko ima delavec še dopusta in kdaj ga lahko izkoristi, komu in do kdaj je dolžan predati svoje delo in delovno opremo, kaj mora delavec še postoriti pred zaključkom dela, kaj mu je delodajalec dolžan še izplačati ob prenehanju delovnega razmerja (npr. plača za zadnji mesec, regres za dopust …) in druge medsebojne pravice in obveznosti.

Če delavec še ni izkoristil dopusta, ki mu je pripadal, mu ga je delodajalec dolžan omogočiti izkoristiti pred iztekom pogodbe o zaposlitvi, v nasprotnem primeru pa se lahko z delavcem dogovori za izplačilo denarnega nadomestila za neizkoriščen dopust.

Delodajalec mora delavca, ko mu izteče pogodba o zaposlitvi, odjaviti iz obveznih in socialnih zavarovanj. To lahko uredi na VEM točki ali pa kar iz svoje pisarne.

Delavec lahko zahteva dokumente

Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na zahtevo delavca dolžan vrniti delavcu vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal. Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

Zgoraj navedeno velja v primeru, ko gre za iztek pogodbe za določen čas. Delodajalec pa mora ob različnih načinih prenehanja pogodbe o zaposlitvi ukrepati različno. Načini, na katerega lahko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi, poleg tega, da se mu pogodba časovno izteče, so naslednji:

  • smrt delavca ali delodajalca – fizične osebe,
  • sporazum,
  • redna ali izredna odpoved,
  • sodba sodišča,
  • po samem zakonu, v primerih, ki jih določa zakon,
  • v drugih primerih, ki jih določa zakon.