Definicija podjetja v težavah se je pojavila v povezavi z dodeljevanjem državnih pomoči in je pomembna pri preverjanju, ali podjetje ustreza pogojem pri prijavi na razpise za EU sredstva. Podjetja v težavah namreč niso upravičena do subvencij iz evropskih sredstev.

Insolventno podjetje je zagotovo podjetje v težavah, ni pa vsako podjetje v težavah tudi insolventno. Definicija podjetja v težavah je torej širša oziroma zajame več podjetij kot definicija insolventnega podjetja skladno z nacionalno zakonodajo.

Skladno z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, se kot »podjetje v težavah« definira podjetje, pri katerem je nastopila ena od naslednjih okoliščin:

1. da je, v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala, kar lahko izračunamo na podlagi podlagi podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida:

(prenesena čista izguba + čista izguba tekočega leta) > (osnovni kapital/2)

Upošteva se kumulativni negativni poslovni izid, torej velja ta okoliščina samo, ko dobički in izgube iz preteklih let in tekočega leta skupaj tvorijo kumulativen negativen izid.

Podjetje, ki ima negativen kapital, je zagotovo podjetje v težavah, razen če gre za MSP, ki obstaja manj kot tri leta.

2. če je, v primeru družbe (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta), kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Tak primer družbe je s.p. ali d.n.o., podatek lahko preverimo v bilanci stanja:

(prenesena čista izguba + izguba tekočega leta) > (podjetnikov) kapital

3. če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;

4.   če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;

5.  če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih:

  • (1) knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 Tudi ta podatek preverimo v bilanci stanja: ((kratkoročne obveznosti + dolgoročne obveznosti) / kapital)  > 7,5  in
  • (2) razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBIT) in kritjem obresti nižje od 1,0. Podjetje je torej v težavah, samo, če sta nastopili obe ti dve okoliščini kumulativno.

To lahko preverite v izkazu poslovnega izida, in sicer:

(Poslovni izid iz poslovanja / finančni odhodki za obresti)  <  1

Poslovni izid iz poslovanja = prihodki iz poslovanja – odhodki iz poslovanja

Kaj pa lahko podjetje na kratek rok ukrene, da ne bo »v težavah«

Na daljši rok bo podjetje v težavah verjetno začelo s postopkom finančnega in poslovnega prestrukturiranja, vendar rezultati teh ukrepov seveda ne bodo takoj vidni v bilancah.

Na kratek rok lahko podjetje ukrepa samo v prvem primeru, torej ko ugotovi, da bo akumulirana izguba presegla polovico osnovnega kapitala, in v primeru, ko ugotovi, da bo knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom preseglo 7,5.

V obeh primerih lahko lastniki družbo dokapitalizirajo in s tem povečajo osnovni kapital. Pri mnogo družbah je to rešljivo že s tem, da lastniki posojila dana družbi prekvalificirajo v kapital. Pri tem je pa pomembno, da je ta dokapitalizacija že vidna v zadnjih javno objavljenih obračunskih izkazih.

Razpisovalci načeloma upoštevajo podatke iz zadnjih letnih računovodskih izkazov in nam bo dokapitalizacija med letom bolj malo pomagala oziroma nam bo pomagala pri kandidiranju na razpise šele prihodnje leto.