Povezana oseba po Zakonu o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec.

Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca, prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji.

Za družinskega člana se šteje tudi partner oziroma partnerica, s katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti.

Za namene določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s to določeno osebo.

Na enak način in pod enakimi pogoji, kot za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, se upoštevajo tudi prihodki zavezancev, pravnih oseb, in njihovih povezanih oseb.

Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident ali nerezident RS in tuja pravna oseba ali tuja oseba, če ima/jo:

  • zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov,
  • tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov,
  • ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov,
  • iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v zavezancu ali obvladuje zavezanca na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.

Če povzamemo, velja, da za povezane osebe veljajo tiste, ki so vsaj 25-odstotni lastniki podjetja oziroma toliko nadzorujejo (posredno ali neposredno, tudi prek povezanih oseb).

Z novelo Zakona o dohodnini, kjer je bil dopolnjen tudi 48. člen tega zakona, se po novem seštevajo prihodki povezanih oseb pri normirancih, torej tiste, ki plačujejo davek na podlagi normiranih odhodkov.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov je primerna za ugotavljanje davčne osnove zavezancev z manjšim obsegom poslovanja ali za tiste, ki šele začenjajo z dejavnostjo. Zavezanec izhaja iz davčno priznanih dohodkov, od katerih odšteje pavšalno določene odhodke, ki znašajo 80% ustvarjenih dohodkov.

Gre za poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, pri katerem za zavezanca ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig. Dovolj je, da vodi le evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev. Ker je vodenje evidenc preprosto, lahko zavezanec to opravlja sam. Pri tem prihrani denar, ki bi ga drugače moral porabiti na računovodskih storitvah.

Da se zavezanec lahko odloči za to metodo, pa mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o dohodnini.

Znano je, da se pri presoji izpolnjevanja pogojev za obstanek v sistemu normiranost upoštevajo ne le prihodki normiranca, temveč tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če bo zavezanec lahko dokazal, da glavni ali eden od glavnih razlogov za vzpostavljeno shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Z novelo zakona država želi zajeziti zlorabe.

Finančna uprava pojasnjuje, da bo moral davčni zavezanec podjetnik povezane osebe razkriti v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ne bo pa potrebno vnaprejšnje pojasnjevanje poslovanja z njimi. Opustitev poročanja se bo obravnavala kot prekršek.

Predlagana zakonodaja pa daje možnost, da je situacija normiranca in njegove povezane osebe v skladu s cilji in nameni ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Torej, da ne gre zgolj za izkoriščanje sistema normirane obdavčitve, ampak da vsak opravljata svojo dejavnost. Namreč z novelo zakona država želi zajeziti zlorabe.

Pomembna informacija je, da se prihodki zavezanca in njegovih povezanih oseb ne bodo že vnaprej avtomatično seštevali. Podjetnik bo moral sam ustrezno presoditi, ali bi moral upoštevati prihodke povezanih oseb in ali bo izpolnjeval pogoje za upoštevanje normiranih odhodkov.