Pravica do letnega dodatka upokojencev, ki jo v pogovornem jeziku običajno imenujemo kar »upokojenski regres«, je sicer zakonska pravica opredeljena v členih 95 do 98 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, oz. ZPIZ-2, ki velja od leta 2013 dalje, ki pa je topogledno relativno »invaliden«. Ta zakon je namreč začel veljati v letu 2013, torej v času gospodarske krize, zato je bila uporaba teh določb o pravici do letnega dodatka najprej odložena zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ oz. »zloglasnega ZUJF«-a, nato pa okrnjena na podlagi dvoletno veljavnih Zakonov o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in sicer tako glede vstopnega praga o višini pokojnin oz. invalidskih nadomestil, ki so podlaga za priznanje upravičenosti do letnega dodatka kot tudi same višine izplačila le-tega.

Tudi letošnji letni dodatek ne temelji na sistemskem zakonu ZPIZ-2 ampak na 69. členu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017). Čeprav ne bo izplačan v višini, rokih in na način kot je predviden v ZPIZ-2, pa je vsekakor pozitivno vsaj to, da ga drugo leto zapored prejmejo vsi upokojenci, pri čemer je višina letnega dodatka odvisna od njihovih pokojnin oz. nadomestil iz naslova invalidskega zavarovanja. Tako bodo najvišji letni dodatek dobili tisti z najnižjimi pokojninami oz. tisti z najnižjimi invalidskimi nadomestili in obratno.

Nekaj pomembnih poudarkov:

  • letni dodatek se izplača praviloma skupaj z julijskimi pokojninami, izjema velja za tiste, ki so upravičeni tudi do pokojnin iz tujine;
  • do letnega dodatka so upravičeni vsi upokojenci ne glede na to iz kakšnega naslova so se upokojili, torej kot delavci, kot s.p.-ji, družbeniki, …
  • za določitev višine dodatka so pomembni tudi zneski dela vdovske pokojnine ter pokojnine iz tujine;
  • upokojenim tekom leta pripada sorazmeren letni dodatek, če še niso prejeli regresa za letni dopust pri delodajalcu ali so ga prejeli le v sorazmernem delu;
  • do sorazmernega del letnega dodatka so upravičeni tudi delno upokojeni in med njimi tudi kategorija delno upokojenih s.p.-jev; obračun se izvede tako, da se najprej ugotovi višina “cele” osnove, npr. če prejema 1/2 pokojnine se znesek pomnoži z dva, dobimo višino osnove za določitev pripadajočega zneska, ki se nato izplača v polovični višini. Enak princip velja tudi za tiste, ki prejemajo 75 % starostne ali predčasne pokojnine ali kakem drugem obsegu, ki ga omogoča zakon;
  • do sorazmernega dela letnega dodatka so upravičeni tudi delno reaktivirani s.p.-ji, ki so za ohranitev dvojnega statusa v letu 2016 morali zamrzniti del pokojnine.

Celovito pojasnilo ZPIZ-a je objavljeno na njihovih spletnih straneh.