Na področju zaposlovanja tujcev s poudarkom na vlogah za izdajo delovnega dovoljenja na podlagi Sporazuma med Slovenijo in Bosno in Hercegovino je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pripravil spisek pomanjkljivosti pri tovrstnih vlogah. Te so tudi najpogostejši razlog za zaplete pri obravnavanju primerov, ko gre za zaposlitev tujega državljana.

OBVESTILO O PROSTEM DELOVNEM MESTU DELODAJALCA

O prostem delovnem mestu delodajalci sporočajo podatke Zavodu na obrazcu PDM-KTD. Ta pa po prejemu sporočila o prostem delovnem mestu opravi »kontrolo trga dela« ter delodajalca obvesti ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, vsekakor brez navedbe osebnih podatkov. Ti najpogosteje v obrazcu PDM-KTD navedejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih kandidati sploh ne izpolnjujejo oziroma sploh nimajo dokazil (npr. znanje več aktivnih tujih jezikov, večletne delovne izkušnje ali kombinirana delovna mesta). Prav zaradi dopolnjevanja vlog z dokazili se postopki na Zavodu  podaljšujejo. Torej kadar tujec ne izpolnjuje predpisanih pogojev delodajalca, takega tujca ni možno zaposliti. V obrazcu PDM-KTD delodajalci zapisujejo nepopolne kontaktne podatke kot so npr: elektronski naslov, ki ga ne uporabljajo, napačen elektronski naslov, kar zopet povzroča dodatno oviro pri vzpostaviti kontakta med »Agencijo za rad i zapošljavanje (ARZ)« iz BIH ter z delodajalcem.

OBVEŠČANJE »AGENCIJE ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH (ARZ)

Dokumentacijo na (ARZ) delodajalci pošiljajo preden je končan predhodni postopek na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Torej še preden je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na (ARZ) posredoval dokument »Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu«. Na ta način je (ARZ) obremenjena s procesiranjem prejetih dokumentov, za katere ne vedo na katere postopke se nanašajo.

Na (ARZ) delodajalci pošiljajo nevereodstojne listine kot so:

  • pogodbe o zaposlitvi namesto delavca podpiše delodajalec,
  • neverodostojna dokazila o izobrazbi,
  • sumljivi certifikati o opravljenih tečajih kot so to npr. za varilce.

Kljub pozivom (ARZ), se delodajalci na njihov poziv ne odzovejo. Ti posredujejo na  (ARZ)  dokumentacijo, ki je prevelika ter je elektronski naslov ne sprejme, kar povzroča dodatno oviro pri (ARZ).

ZAPOSLOVANJE TUJCEV – ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

Kljub končanemu predpostopku po Sporazumu z BIH delodajalci ne vložijo vloge za zaposlitev tujca (na obrazcu TUJ-BIH) na Zavodu RS za zaposlovanje. Velikokrat se zgodi, da ti zamudijo 30-dnevni rok za vložitev vloge TUJ-BIH. Obenem ti posredujejo pogodbe o zaposlitvi, ki niso v skladu z določili zakona, ki ureja delovna razmerja (npr. delovni čas, dopust, plača) ali pa ni v skladu z določili Sporazuma o zaposlovanju z BIH (pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena najmanj za dobo enega leta, poskusno delo lahko traja največ 3 mesece). V praksi se dogaja, da delodajalci spreminjajo pogodbe o zaposlitvi obenem pa običajno tako delodajalci kot delavci ne poznajo postopka zamenjave delodajalca v času prvega leta zaposlitve. Čeprav Zavod RS za zaposlovanje opozarja delodajalce na redno obveščanje  v primeru prekinitve delovnega razmerja v prvem letu zaposlitve delavca, se ta v praksi ne izvaja.

Od 24.12.2018 dalje je na podlagi Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o  oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom (Uradni list RS, št. 82/2018) omogočeno vlaganje elektronskih vlog za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali strokovno zaposlitev. V skladu z mednarodnim Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Svetom Ministrstva Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, bo taka možnost pridobivanja vlog za poslovne subjekte vsekakor predstavljala hitrejši in učinkovitejši način pridobivanja delovnih dovoljenj. Tak način pridobivanja bo v pomoč tako delodajalcem kot inštitucijam pri reševanju tovrstnih vlog.