Minuli vikend so začele vejati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je skupščina ZZZS potrdila prejšnji mesec. Tako zdravstveno zavarovanje po novem krije zobne vsadke, število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo se bo nanašalo le na zunajtelesno oploditev, širi se tudi nabor bolnikov, ki so upravičeni do zdraviliškega zdravljenja.

Oploditev z biomedicinsko pomočjo

Po novem se bo število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo nanašalo le na zunajtelesno oploditev. V novih pravilih pojasnjujejo, da do sedaj določba ni odražala dejanskega izvajanja te pravice. Po veljavni medicinski doktrini se namreč najprej izvedejo postopki znotraj telesne oploditve, če ti niso uspešni, pa se izvedejo postopki zunajtelesne oploditve, ki pa so omejeni po številu. Namesto izraza “ciklus”, ki v veljavnih predpisih ni posebej opredeljen, se zaradi večje jasnosti uporablja izraz “postopek.”

Sicer so ti postopki še vedno omejeni glede na starost ženske; pravico do biomedicinske pomoči  imajo ženske od dopolnjenega 18. leta starosti do dopolnjenega 43. leta starosti. “Enako kot do sedaj se pri ženski, mlajši od 35 let, pri prvih dveh postopkih zunajtelesne oploditve opravi elektivni prenos enega zarodka dobre kakovosti. Prav tako še naprej velja, da se postopek oploditve z odmrznjenimi zarodki šteje v tisti postopek, v katerem so bili zarodki zamrznjeni.”

Zobni vsadki

Bolniki, ki zaradi raka potrebujejo zobne vsadke, bolniki, ki jim razvojno manjka večje število zob, bolnik z razcepljeno ustnico, čeljustnim grebenom in nebom, pa tudi nekateri drugi so doslej morali pisno prositi ZZZS, da jim je odobril zobne vsadke. Po novem jim ne bo treba več vlagati prošenj. Storitev je tako postala pravica v pravilih obveznega zavarovanja. Spremembe se nanašajo tudi na pravice do zobotehničnih pripomočkov in do ortodontskega zdravljenja.

Ortodontsko zdravljenje

Širi se tudi pravica zobotehničnih pripomočkov in do ortodontskega zdravljenja. V spremenjenih pravil tako piše, “da ima zavarovana oseba pravico do ortodontskega zdravljenja tudi v primeru, če je bila potreba po tem zdravljenju ugotovljena po 16. letu starosti, vendar le v primeru, če je to zdravljenje potrebno kot priprava na ortognati poseg, ki je potreben zaradi težkih nepravilnosti obraznega skeleta, ki so prisotne pri zavarovani osebi, pri čemer je nepravilnost možno odpraviti le s kombiniranim ortodontsko kirurškim zdravljenjem.”

Napotitev v zdravilišče

S prenovljenimi pravili se pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov ne bo več izključevala z uveljavljenjem zdraviliškega zdravljenja, če gre za isto zdravstveno stanje. V noveli je določeno novo zdravstveno stanje bolezni dihal, zaradi katerega so bolniki upravičeni za zdraviliško zdravljenje in sicer idiopatska ali družinska pljučna arterijska hipertenzija in kronična trombembolična pljučna arterijska hipertenzija. Pri omenjeni novi pravici bolnikov, pri ZZZS ugotavljajo, da bo imela ugodne finančne posledice; bolniki bodo potrebovali manj zdravil, manj bo hospitalizacij in zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in zmanjšalo število transplantacij pljuč.

Spremstvo bolnika na zdravljenje v tujini

Spremembe pravil se nanašajo tudi na denarne dajatve in potne stroške. Pravica do spremstva za zdravljenje v tujini bo po novem tudi za bolnike, starejše od 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Spremljevalec bo lahko uveljavljal nadomestilo za plačo.

Predpisovanje receptov za zdravnike

Zdravniki po uveljavitvi sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so začela veljati v soboto 13. oktobra še vedno upravičeni do 30 receptov letno za osebno rabo, vendar bodo ti neobnovljivi, poleg tega pa pravica predpisovanja osebnih receptov ne bo veljala za vse zdravnike. Novi statusni pogoj zdravnika  je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva. Brez te pravice so tako ostali zdravniki brez licence in specializanti.