Postopek obveznega davčnega potrjevanja računov

Vsi, ki tržijo nastanitvene objekte na spletnih portalih kot so Airbnb, Booking, Tripadvisor, ipd., morajo račune davčno potrjevati, kljub temu, da dobijo nakazilo na TRR, saj gre za indirektno nakazilo (v 4.odstavek 2.člena ZDAVPR), ki se po slovenski zakonodaji obravnava enako kot poslovanje z gotovino.

Davčno potrjevanje se izvaja preko davčnih blagajn. Na trgu je veliko ponudnikov, ki tržijo davčne blagajne, lahko pa se  odločite tudi za uporabo brezplačne MINI Blagajne na spletni strani FURS-a (Finančne uprave Republike Slovenije). Ne glede na dejstvo, za kateri način potrjevanja se odločite, morete sprejeti še interni akt, z vsemi predpisanimi zahtevami.

V kolikor se odločite za brezplačno FURS-ovo MINI blagajno si morete najprej zagotoviti namensko digitalno potrdilo. Tega pridobite v E-davkih, pod zavihkom dokumenti, izberete nov dokument in na dnu strani imate vlogo z nazivom »DPR-PridobitevDP- Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov«.

Posredovanje podatkov FURS-u o poslovnih prostorih

Zavezanec mora pred prvim pošiljanjem podatkov o računu davčnemu organu posredovati podatke o poslovnem prostoru v katerem izdaja račune.

  • 1. davčno številko zavezanca,
  • 2. oznako poslovnega prostora zavezanca,
  • 3. identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,
  • 4. naslov poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,
  • 5. vrsto poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru (glej prilogo 2 pravilnika:

– A-premičen objekt (prevozno sredstvo, premična stojnica),

– B-objekt na stalni lokaciji (stojnica na tržnici, kiosk),

– C-posamezna elektronska naprava oz. VKR, če zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora),

  • 6. podatek o zaprtju poslovnega prostora, če gre za trajno zaprtje,
  • 7. podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov,
  • 8. datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo.

Zavezanec podpiše podatke z namenskim digitalnim potrdilom in jih pošlje davčnemu organu preko elektronske povezave.

Zavezanec mora davčnemu organu sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov o poslovnih prostorih (pred začetkom uporabe spremenjenih podatkov).

Poročanje računov iz VKR

Mali davčni zavezanec, sobodajalec, o izdanih računih iz VKR poroča preko mini blagajne na naslednji način. Zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV, so v skladu s 94. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeni obračunavanja DDV. Podatke o vrednosti dobav blaga in storitev na računu, ki so v skladu z določili 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene obračunavanja DDV je potrebno vpisati v polje »Vrednost oproščenih dobav« (vpišete nočitve). Vpiše se vrednost dobav po zmanjšanju za popuste. Če na računu ni zaračunanih drugih vrst dobav, se enaka vrednost vpiše tudi v polje »Vrednost računa« – ker so zaračunali tudi turistično takso, je vrednost računa višja (nočitev + taksa). V polje »Vrednost za plačilo« se vpiše znesek računa za plačilo. V polja, ki so predvidena za vpisovanje podatkov o DDV (osnova, stopnja, davek) se ne vpisuje ničesar!

Turistična taksa je dajatev. Znesek turistične takse se vpiše v polje »Ostali davki/dajatve«.

V polje »Znesek povračil« se vpiše znesek morebitnih povračil na računu, ki se priznajo kupcu. Zneski povračil o katerih se poroča v polju znesek povračil so zneski, ki so navedeni na računu in se upoštevajo pri izračunu vrednosti za plačilo. Poleg dobropisa za vračilo embalaže, ki je primeroma naveden pri opisu polja, se v tem polju poroča tudi o drugih zneskih, navedenih na računu, ki se upoštevajo pri izračunu zneska za plačilo. V polje se ne poroča znesek popustov!