Aktualne novice

Najnovejše in najpomembnejše novice, napotki ter usmeritve.

Kako naročati po spletu?

Spletno nakupovanje je v velikem razmahu. Med spletnimi nakupovalci so zelo priljubljene spletne trgovine iz Amerike in Kitajske, saj omogočajo poceni nakupe oziroma nakupe izdelkov, ki jih pri nas ni mogoče dobiti. A pozor, pri spletnem nakupovanju iz držav zunaj Evropske unije vas lahko drago stane, če ne upoštevate vseh pravil takega nakupovanja. Kupil s popustom, obdavčen na polno ceno? Primer: pri uvozu pošiljke iz Amerike so obračunali dajatve na ceno, kakršne ni plačal. V ameriški spletni trgovini se je naročilo več majic, ki bi sicer stale 170 dolarjev (150 evrov), s popustom pa je zanje plačal 116 dolarjev (102 evra). Na carini so upoštevali ceno brez popusta. Treba je upoštevati tudi stroške pošiljanja Na finančni upravi (FURS), pod katero sodi tudi carina, pojasnjujejo, da se carinska vrednost določi praviloma na podlagi dogovorjene in dejansko plačane cene, po kateri je bilo blago prodano zaradi izvoza na carinsko območje EU. Plačana oziroma plačljiva cena se carinskemu organu dokazuje s fakturo, s katero je bilo oziroma bo uvoženo blago plačano. Popust, prikazan na fakturi, bi se praviloma moral upoštevati. Ob tem poudarjajo, da znesek na fakturi ni vedno enak carinski vrednosti. »Kot carinska vrednost blaga se namreč upošteva dejansko plačana cena le takrat, ko so vanjo všteti vsi stroški, nastali v zvezi z blagom, ki se uvaža, do njegovega prihoda na carinsko območje EU. Če ti stroški, denimo poštnina, niso všteti, jih moramo prišteti, da dobimo carinsko vrednost,« pojasnjujejo na Fursu. Pomembno je, od kod pride pošiljka Pri naročanju po spletu morate biti pozorni tudi na to, od kod bo vaša pošiljka dejansko prišla. Kot opozarjajo na FURSu, imajo nekatere pošte...

Oprostitev plačila dohodnine pri izplačilu poslovne uspešnosti

Pod kakšnimi pogoji se lahko zaposlenim v letu 2017 izplača poslovna uspešnost brez plačila dohodnine? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v drugem odstavku 126. člena določa, da je sestavni del plače (lahko) tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Plačilo za poslovno uspešnost (pogosto poimenovano tudi božičnica, trinajsta plača, letna nagrada ipd.) torej zaposlenim ne pripada po samem zakonu, ampak je stvar dogovora (s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi). Zakon o dohodnini (ZDoh-2) z zadnjo spremembo, ki se uporablja od 1.1.2017 dalje, skladno z 12. točko prvega odstavka 44. člena določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če: imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe, in sicer do višine 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce. Iz pojasnil Finančne uprave Republike Slovenije (FURS-a), objavljenih na njihovi spletni strani v...

Kako odpreti turistično agencijo

Vedno večje število ljudi se na turistične agencije obrača zaradi pestre ponudbe različnih turističnih aranžmajev in organizacije potovanj in izletov po njihovih željah. Povečuje se tudi interes za odpiranje turističnih agencij. Kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije? Turistična dejavnost Turistične agencije svojim strankam nudijo organizacijo in/ali prodajo turističnih aranžmajev. Za turistični aranžma se štejejo vnaprej dogovorjene kombinacije dveh ali več storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči. Te storitve zajemajo prevoz, nastanitev ali druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja (obiski prireditev, ogled znamenitosti in podobno). Če potovanje traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitve prenočevanja, je to izlet. Pri ustanovitvi podjetja je treba izbrati tudi dejavnost, ki jo podjetje namerava opravljati. Za opravljanje določenih dejavnosti (tudi dejavnosti potovalnih agencij) je potrebno izpolnjevanje posebnih pogojev in pridobitev ustrezne licence. Te dejavnosti so navedene v standardni klasifikaciji 2008 (SKD), konkretno pa se dejavnost turističnih agencij nahaja pod šifro 79. Šifre dejavnosti so v SKD razvrščene takole: 110 – Dejavnost potovalnih agencij 120 – Dejavnost organizatorjev potovanj 900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti Postopek in pogoji za odprtje turistične agencije Ko predlagatelj podjetje registrira in vpiše v register AJPES, lahko začne postopek za pridobitev in izdajo licence, ki je podlaga za opravljanje dejavnosti turističnih agencij. Postopek začne tako, da pri izdajatelju licence (Gospodarski zbornici Slovenije) vloži vlogo z zahtevanimi dokazili. Pri tem se lahko odloči za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev. V vlogi mora predlagatelj navesti naslednje podatke: firma oziroma skrajšana firma; dejavnost, za katero...

FURS, Airbnb in Booking

Finančna uprava opozarja vse, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem (prek booking.com, airbnb.com in drugih spletnih portalov) in tega niso prijavili, da je pridobila podatke in da se bodo lotili poostrenega nadzora. Čas za samoprijavo je do 31. januarja. “Finančna uprava RS bo v začetku leta 2018 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb, itd). Furs je namreč pridobil podatke o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, zato predlagamo, da ponovno preverite, ali ste napovedali vse dohodke, dosežene z oddajanjem v turistični najem. Še vedno imate čas do 31. 1. 2018, da to storite z uporabo instituta samoprijave in se na ta način izognete plačilu globe,” opozarjajo na Fursu. Dacarji bodo milostni le do 31. januarja, potem grozi globa. “Zavezanci, ki boste izpolnili zakonsko predpisane obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem in boste predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi samoprijave do 31. 1. 2018, se boste izognili postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih. V tem primeru boste plačali le še triodstotne obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. To velja tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb,” pojasnjujejo na finančni upravi. Kdor svojih obveznosti ne bo izpolnil in bo še naprej nepremičnino oddajal v najem nezakonito, pa ga čaka postopek o prekršku, zagrožena globa je od 400 do 30.000 eurov. V nadaljevanju so pojasnila finančne uprave, kako izpolniti svoje obveznosti. V primeru, da ste nepremičnino že oddajali, se je namreč potrebno...

Kakšne davčne spremembe čakajo zaposlene, študente in normirance?

Spremembe za redno zaposlene in študente Za redno zaposlene je zagotovo pomembno, kako bodo po novem obdavčene nagrade za uspešnost oziroma trinajsta plača in božičnica. V začetku leta je začela veljati sprememba, po kateri so nagrade za poslovno uspešnost, ki ne presežejo 70 odstotkov povprečne bruto plače (ta znaša okoli 1600 evrov), oproščene dohodnine. S spremembami, ki so bile danes potrjene v parlamentu, bosta božičnica in trinajsta plača prav tako oproščeni plačila dohodnine. To možnost bodo podjetja lahko uveljavila že januarja prihodnje leto, vendar pa bo delodajalec takšno nagrado zaposlenim lahko izplačal le enkrat v koledarskem letu. Če bo denimo delodajalec nagrado zaposlenemu izplačal januarja prihodnje leto, to pomeni, da nove nagrade za delovno uspešnost ne bo smel izplačati do januarja 2019. Bo pa božičnica še naprej obremenjena s prispevki.Olajšava za študente se po letu 2012 vrača na raven stoodstotne splošne olajšave pri dohodnini. To pomeni, da bodo zaslužki študentov in dijakov prek pooblaščenih študentskih servisov davčno manj obremenjeni oziroma bodo ti za svoje delo prejemali višje neto plačilo. Za delavce, ki jih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, pa je določeno znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov od bruto dohodka. Ta razbremenitev bo omejena na 1000 evrov na mesec, veljala pa bo tako za napotitve v Slovenijo kot tudi iz Slovenije. Furs bo sešteval prihodke povezanih oseb S sprejetjem sprememb zakonov o dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb želi vlada preprečiti zlorabe v sistemu normiranih samostojnih podjetnikov. Prihodki povezanih oseb se bodo namreč po novem seštevali. Kot ugotavlja vlada, nekateri ustanovijo več podjetij, s tem pa so prihodki vsakega od njih nižji in vsako izpolnjuje...

Ugotovitev dejanskih lastnikov podjetij in strank

Najkasneje do 19. 1. 2018 je treba ugotovljene podatke vpisati v register. Ugotovitev dejanskih lastnikov podjetja V zvezi z ugotavljanjem in vpisom podatkov o dejanskih lastnikih v register Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) v 176. členu določa obveznost poslovnih subjektov, da v enem letu od uveljavitve ZPPDFT-1 (to je do 19. 11. 2017) ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku oziroma lastnikih v skladu z 41. členom ZPPDFT-1. Najkasneje do 19. 1. 2018 pa morajo te podatke vpisati v register. Najprimerneje je, da se primarno podatki pridobijo iz originalne dokumentacije, ki je bila predmet vpisa ali podlaga za vpis v poslovni, sodni ali drug javni register. 41. člen zakona določa obveznost poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika Poslovni subjekti iz 35. in 36. člena tega zakona, vpisani v Poslovni register Slovenije, morajo ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih na način, kot je določeno v 35. in 36. členu tega zakona. Poslovni subjekti iz 37. člena tega zakona morajo v skladu s 37. členom tega zakona ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. Poslovni subjekti iz prejšnjih odstavkov vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Vsebina evidence je predpisana v šestnajstem odstavku 137. člena tega zakona. Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti iz prvega in drugega odstavka tega člena hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po tem zakonu. V primeru prenehanja poslovnega subjekta iz prvega in drugega odstavka tega člena mora sodišče oziroma organ, ki vodi postopek prenehanja ali statusno...

Koledar

december 2017
P T S Č P S N
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Prijava na e-novice

Uspešno ste se vpisali na mailing listo!