Aktualne novice

Najnovejše in najpomembnejše novice, napotki ter usmeritve.

Zastaralni roki in zastaranje terjatev

Zastaranje pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več zahtevati, da naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega (npr. plača dolg, opravi delo, za katero sta se dogovorila ipd.). Gre za določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve propadle. Kdaj začne zastaranje teči Po samem smislu stvari in na podlagi 336. člena OZ je za začetek teka zastaranja odločilen tisti trenutek oziroma čas, ko je upravičenec smel terjati izpolnitev obveznosti oziroma ko je nastopila pravica terjati izpolnitev obveznosti. Upnik ima pravico terjati izpolnitev obveznosti takrat, ko je le ta dospela. Zastaranje začne teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti. Primer: kupec bi moral naročeno blago plačati najkasneje 15. dne v mesecu. Prodajalec (upnik) ga je imel 16. dne zato že pravico terjati za plačilo, kar pomeni, da je zastaranje začelo teči 17. dne v mesecu. V nekaterih primerih pa zakon določa drugačen začetek teka zastaranja. Tako začne zastaranje pri terjatvah, ki zastarajo v enem letu (elektrika, ogrevanje, plin, voda, RTV naročnina idr.), teči šele po preteku leta, v katerem je terjatev zapadla v plačilo. Primer: upnik bi moral RTV naročnino plačati najkasneje do 15. 7. leta x. Zastaranje začne teči po preteku leta x, torej 1. 1. leta x+1 in zastara po preteku enoletnega zastaralnega roka, to je 1. 1. leta x+2. Predvsem je pomembno dejstvo, da z zastaranjem preneha pravica do sodnega varstva, sama obveznost pa ne preneha, kar pomeni, da upnik lahko le upa na prostovoljno izpolnitev obveznosti svojega dolžnika. Če dolžnik izpolni zastarano obveznost, nima pravice terjati nazaj tistega, kar...

Kasnejše uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Ste pozabili oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane? Ko boste prejeli informativni izračun dohodnine, jo lahko uveljavite v ugovoru zoper Informativni izračun dogodnine – IID. Kdo je lahko vzdrževani družinski član (VDČ)? VDČ so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki so predstavljeni v navodilih za izpolnjevanje Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. Dva načina uveljavljanja olajšave Vzdrževane družinske člane (VDČ) lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu akontacije dohodnine (na letni ravni). Zavezanec, ki ne prejme informativnega izračuna dohodnine, lahko olajšavo uveljavlja v napovedi za odmero dohodnine. Uveljavljanja olajšave na mesečni ravni Če se zavezanec odloči, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer. Uveljavljanje olajšave na letni ravni Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 6. februarja na svoj pristojni finančni urad vložiti obrazec, ki se imenuje »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. Kakšne bodo posledice, če olajšave ne uveljavljam? Če olajšave ne boste uveljavljali niti na mesečni niti na letni ravni, boste na dom prejeli informativni izračun dohodnine (IID), v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega boste imeli v svojem IID-ju večje doplačilo oz....

Ali za popoldanski s.p. potrebujem soglasje delodajalca

Ali se za popoldanski s.p. potrebuje soglasje delodajalca je odvisno od primera do primera. Odvisno je od vrste dejavnosti, ki jo delavec opravlja v rednem delovnem razmerju in od dejavnosti, ki jo namerava opravljati v okviru popoldanskega s.p. To področje podrobneje urejajo določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Konkurenčna prepoved kot zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti ZDR-1 konkurenčno prepoved ureja v 39. členu. Gre za določbo, ki delavcu v času delovnega razmerja prepoveduje opravljanje dela za svoj ali tuj račun, v primeru da gre za dejavnost, ki jo dejansko opravlja tudi delodajalec. Takšna dejavnost bi za delodajalca lahko pomenila konkurenco, zato jo delavec sme opravljati le v primeru, da predhodno pridobi delodajalčevo pisno soglasje. Slednje je pogoj za zakonito opravljanje takšnega dela, saj lahko delodajalec v nasprotnem primeru od delavca zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala s kršitvijo konkurenčne prepovedi. Zakon za to določa trimesečni rok od dneva, ko je delodajalec izvedel za takšno opravljanje dela, oziroma največ tri leta od dokončanja dela. Ker gre za zakonsko prepoved, je potrebno poudariti, da velja za vse zaposlene. Velja tudi v primeru, da delavec v svoji pogodbi nima posebej določene konkurenčne prepovedi, oziroma obveznosti pridobitve delodajalčevega soglasja za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Na to temo je mnenje podal tudi informacijski pooblaščenec. V izjavi je zapisal, da ima delodajalec pravno podlago za pridobivanje podatkov o dejavnostih, ki jih delavec preko popoldanskega s.p. opravlja v prostem času. Ne sme pa posredovanja teh podatkov zahtevati od delavca. To pomeni, da delavec podatka o svoji dopolnilni dejavnosti delodajalcu ni dolžan posredovati. Delodajalec pa bo do teh podatkov sicer lahko dostopal preko drugih virov.  Eden od njih...

Samostojni kulturni delavec ali samostojni podjetnik?

Status samostojnega kulturnega delavca lahko pridobijo tisti ustvarjalci, ki samostojno opravljajo različne poklice s področja kulture in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo. V seznam poklicev, ki jih lahko kot edini ali glavni poklic oseba opravlja s pridobitvijo statusa samostojnega kulturnega delavca, je vključenih več kot 75 poklicev: Seznam poklicev 1, Seznam poklicev 2. Kako se pridobi status samostojnega kulturnega delavca? Za pridobitev statusa mora posameznik izpolnjevati naslednja pogoja: samostojno opravlja specializiran poklic na področjih iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti. Postopek pridobitve statusa oseba pridobi z vpisom v razvid samozaposlenih v kulturi, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo. Vloga se na ministrstvo lahko odda po klasični pošti, na elektronski naslov: gp.mk@gov.si ali v elektronski obliki. Hkrati z vpisom samozaposleni v kulturi nase prevzame določene obveznosti: plačevanje prispevkov za socialno varnost (lahko jih plačuje država) in plačevanje dohodnine. Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oziroma uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva), mora oseba, ki ima status samostojnega kulturnega delavca, sporočiti ministrstvu najkasneje v 15 dneh. Samozaposleni v kulturi imajo lahko tudi s.p. Vedno se pa postavlja vprašanje kakšna je razlika med statusom samostojnega podjetnika in statusom samozaposlenega v kulturi? Pri registraciji s.p. oziroma za ustanovitvi podjetja lahko izberete različne dejavnosti, ki jih boste opravljali in zanje izdajali račune. Fizične osebe z dejavnostjo, sem spadajo tudi samozaposleni v kulturi, pa ne morejo opravljati katerekoli dejavnosti. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, da se lahko registrirajo...

Normiranci – sorodniki samostojni podjetniki

Na Finančni upravi RS (FURS) ugotavljajo, da je vse pogostejša praksa, ko podjetniki s pomočjo sorodnikov verižno ustanavljajo s.p. in tako prikrivajo dohodke ter plačujejo bistveno nižji davek, kot bi ga morali. Zato se je odločila temu narediti konec. Od začetka letošnjega leta tako velja, da se prihodki normirancev, ki so povezane osebe, med seboj seštevajo. V to skupino spadajo tako d.o.o. kot s.p. in popoldanski s.p. Manj birokracije in ugodnejša obdavčitev Normirana obdavčitev je v osnovi namenjena temu, da olajša poslovanje manjšim podjetnikom, ki samostojno nastopajo na trgu (in ne delajo zgolj za enega delodajalca) ter so zaradi tega bolj izpostavljeni tveganju izgube prejemkov. Po eni strani jim prihrani birokracijo in omogoča samostojno vodenje poslovnih knjig, zaradi česar imajo nižje fiksne mesečne stroške. Poleg tega jim zagotavlja vnaprej znano stopnjo končne obdavčitve, ki znaša štiri odstotke vseh prejemkov. Obstajajo tudi varovalke, ki preprečujejo zlorabe. Ugodna obdavčitev trenutno velja za prejemke, ki so na letni ravni nižji od 100 tisoč evrov. Zaslužek, ki presega ta prag, je obdavčen po 20-odstotni stopnji. Ob tem lahko podjetniki v dveh zaporednih letih ustvarijo po največ 150 tisoč evrov letnih prihodkov. Če presežejo ta prag, morajo izstopiti iz sistema normirancev. Najpogostejše zlorabe Toda v poenostavljenem načinu poslovanja so številni podjetniki našli način za izogibanje davkom: podjetniki, ki se ukvarjajo s poslovnim svetovanjem in se izogibajo plačilu davka na dobiček, izstavljajo (fiktivne) račune sorodnikom, podjetniki, ki se zaposlijo v svojem podjetju in si izplačujejo minimalno plačo, ob tem odprejo še popoldanski s.p. in si prek njega po bistveno nižji davčni stopnji izplačujejo dodatne prejemke, delodajalci zaposlene nagrajujejo tako, da jim prek popoldanskega s.p. izplačajo...

Dejanske stroške vzdrževanja premoženja lahko uveljavljate tudi na podlagi samoprijave

Davčni zavezanci, ki dosegate dohodke iz oddajanja premoženja v najem, lahko uveljavljate dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja, tudi v napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, vloženi na podlagi samoprijave. Do sedaj je namreč veljalo, da dejanskih stroškov vzdrževanja, ki jih je zavezanec uveljavljal v napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ni bilo mogoče priznati, če so bili ti uveljavljeni po izteku zakonsko določenega roka (v pritožbi ali na podlagi samoprijave). Ohranjanje uporabne vrednosti premoženja V skladu z drugim odstavkom 77. člena ZDoh-2 se davčna osnova od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zmanjša za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja (in ne vzpostavlja) uporabno vrednost premoženja, če jih med oddajanjem premoženja v najem plačuje najemodajalec. To torej pomeni, da gre za stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja (npr. beljenje prostorov, zamenjava dotrajanega parketa ali ploščic) in ne za stroške, ki bistveno povečujejo vrednost premoženja (npr. dozidava novih prostorov). Dejanski stroški vzdrževanja se priznajo na podlagi računov. Pri uveljavljanju dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja zavezanec ne more hkrati uveljavljati tudi normiranih stroškov v višini 10 % od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v...

Koledar

marec 2018
P T S Č P S N
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Prijava na e-novice

Uspešno ste se vpisali na mailing listo!