Če se otrok rodi s carskim rezom, ima oče pravico, da uveljavlja bolniško za nego matere. O upravičenosti presoja osebni zdravnik. Hkrati ima oče pravico, da uveljavlja bolniško za nego matere, očetovski dopust pa lahko koristi po zaključku bolniške.

Skupno gospodinjstvo ni pogoj

Do nadomestila plače zaradi nege so upravičeni zavarovanci, ki so za to pravico zavarovani v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja in ki negujejo osebo, ki potrebuje nego – zakonca, zunajzakonskega partnerja ali otroka (ožji družinski član, varovanec, rejenec, pastorek), ne glede na to ali z osebo, ki potrebuje nego, živijo v skupnem gospodinjstvu.

V praksi lahko nastopijo primeri, zaradi katerih zakonec, oziroma partner, ki je nezaposlen (ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ni kmet ipd.) ali upokojen, ali je trenutno na porodniškem dopustu, zboli in sam potrebuje nego ali pa ne more zagotoviti nege otroka (če je otrok bolan). V teh primerih mora razloge dokazati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege, in sicer z ustrezno dokumentacijo ali na podlagi izjave v primerih, ko z dokumentacijo ne razpolaga. Hkrati je izbrani osebni zdravnik pooblaščen za ugotavljanje razlogov za začasno zadržanost od dela zaradi nege in je odgovoren za pravilno odločitev v vsaki posamezni zadevi.

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v primeru nege zakonca izda osebni zdravnik zavarovanca, ki neguje zakonca, in sicer za prvih sedem delovnih dni na predlog osebnega zdravnika zakonca, ki potrebuje nego. Za odobritev bolniške za nego po carskem rezu je dovolj odpustnica matere iz porodnišnice, v kateri je navedeno, da je rodila s carskim rezom.

Sedem delovnih dni, izjemoma 14

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana traja v posameznem primeru največ do sedem delovnih dni, kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, pa lahko “komisija” (imenovani zdravnik ZZZS) bolniško za nego podaljša največ do 14 delovnih dni.

Za otroke do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka lahko bolniška za nego traja največ 15, v primeru odobritve imenovanega zdravnika ZZZS pa do 30 delovnih dni.