Bliža se rok oddaje letnega poročila za podjetnike – ste se morda kdaj čisto potiho vprašali, kaj pa se zgodi v primeru, če letnega poročila ne oddate?

Bilanca stanja je računovodsko poročilo, ki izkazuje premoženje poslovnega subjekta (sredstva) na eni strani ter vire financiranja tega premoženja (obveznosti) na drugi strani na presečni datum, običajno na zadnji dan poslovnega leta za katerega se sestavlja.

1. del: računovodski izkazi

V večini primerov morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki in društva in politične stranke oddati letna poročila – računovodske izkaze s pojasnili – konca marca, torej do petka, 31. marca 2017. Ta del zaključne bilance oddaja elektronsko preko portala Ajpes.

2. del: davčni obračun

Drugi del zaključne bilance, obračun davka, je treba oddati, prav tako do 31. marca 2017, preko portala eDavki Finančne uprave RS (Furs). Za d.o.o. pri tem velja pravna podlaga Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), za samostojni podjetniki pa morajo oddati davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Podjetniki in podjetja morajo letna poročila Ajpesu oddati najkasneje tri mesece po zaključku poslovnega leta, v večini podjetij, kjer je poslovno leto enako koledarskemu. Zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja 12 mesecev.

V primeru, da letnega poročila Ajpesu ne oddate?

688. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da se z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ustreza merilom za velike družbe, z globo od 1.300 do 3.500 evrov podjetnik, ki ustreza merilom za srednje družbe, z globo od 600 do 2.000 evrov podjetnik, ki ustreza merilom za majhne družbe, z globo od 200 do 800 evrov pa podjetnik, ki ustreza merilom za mikro družbe. Oglobijo pa lahko tudi odgovorno osebo samostojnega podjetnika – z od 600 do 1.200 evri. 

Kako reagira Furs, če davčnega obračuna do roka ne oddate?

Furs lahko po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) zamudnike oddaje davčnega obračuna kaznuje; samostojne podjetnike z od 800 do 10.000 evri, mikro in majhne družbe z od 1.200 do 15.000 evri ter srednje in velike družbe z od 3.200 do 30.000 evri. Sankcionirajo lahko tudi odgovorno osebo – z od 400 do 4.000 evri odgovorno osebo samostojnega podjetnika ter odgovorno osebo podjetja, glede na velikost, z od 600 do 4.000 evri.

Globi pa se lahko zavezanci izognejo s samoprijavo. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa premalo plačanega oziroma neplačanega davka obračuna in plača obresti od poteka roka za plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samoprijave. Obrestna mera za izračun obresti znaša 3 odstotke letno.