Pod kakšnimi pogoji se lahko zaposlenim v letu 2017 izplača poslovna uspešnost brez plačila dohodnine?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v drugem odstavku 126. člena določa, da je sestavni del plače (lahko) tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Plačilo za poslovno uspešnost (pogosto poimenovano tudi božičnica, trinajsta plača, letna nagrada ipd.) torej zaposlenim ne pripada po samem zakonu, ampak je stvar dogovora (s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi).

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) z zadnjo spremembo, ki se uporablja od 1.1.2017 dalje, skladno z 12. točko prvega odstavka 44. člena določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če:

 • imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni,

ali

 • je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,

in sicer do višine 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

Iz pojasnil Finančne uprave Republike Slovenije (FURS-a), objavljenih na njihovi spletni strani v zvezi zgoraj navedene določbe zakona, izhaja naslednje:

 • zakon ne določa, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani (primeroma: do dela plače za poslovno uspešnost so upravičeni delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan/obdobje);
 • ni možna ugodnejša davčna obravnava, če gre za dogovor o delu plače za poslovno uspešnost, ki bi bil izplačan zgolj na ravni posameznega delavca;
 • določba 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne posega na področje obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost;
 • od zneska dela plače za poslovno uspešnost, ki presega 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, se obračuna in plača akontacija dohodnine;
 • za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost sta na REK-1 obrazcu uvedeni 2 novi šifri vrste dohodka:
  • 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. čl. ZDoh-2
  • 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Glede na navedeno je v letu 2017 (od 1.1.2017 dalje) mogoče izplačati del plače za poslovno uspešnost brez plačila dohodnine pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

 • pravica do plačila dela plače za poslovno uspešnost je izrecno urejena v splošnem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca,

a) delodajalec ima v naprej (pred začetkom obračunskega obdobja za izplačilo poslovne uspešnosti) sprejet in objavljen ustrezen Splošni akt, ki določa pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost za vse delavce pod enakimi pogoji ter merila za izplačilo (npr. glede na obseg prisotnosti na delu, morebitnih kršitev delovnih obveznosti, trajanje)

ali

b) je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali po merilih, dogovorjenih skladno z določili te kolektivne pogodbe,

 • izplačilo se izvede enkrat v koledarskem letu,
 • izplačilo se izvede vsem upravičenim delavcem hkrati,
 • neobdavčeno izplačilo sega le do zneska v višini 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (zadnja objavljena povprečna mesečna plača za avgust 2017 znaša 1.613,62 EUR bruto, upoštevaje ta podatek neobdavčeni del izplačila poslovne uspešnosti zajema znesek 1.129,55 EUR bruto).

V zakonodajni proceduri je že v obravnavi tudi nadaljnji predlog, da se bo za izplačila poslovne uspešnosti v letu 2018 znesek, ki bo oproščen plačila dohodnine, povišal, in sicer s sedanjih 70% na 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.