Samozaposleni morate imeti v mislih, da so socialni prispevki in njihovo plačevanje vaša odgovornost. Ob prvem vstopu v podjetništvo mnogi samozaposleni pričakujejo, da jih bo na plačevanje prispevkov, kot npr. na dohodnino, spomnila položnica Finančne uprave RS (Furs). Potrebno je vedeti, da Furs nikoli ni pošiljal položnic za plačevanje socialnih prispevkov zavezancev.

Vsi socialni prispevki na enem nakazilu

Za plačilo socialnih prispevkov lahko samozaposleni uporabijo obrazec UPN, ki se uporablja za izvrševanje plačilnih transakcij. Pri prostovoljnem plačilu (pred uvedbo izvršbe) davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatvah lahko zavezanci poleg plačila s sklicem, s katerimi izberejo vrsto dajatve, izberejo način plačila, s katerim poravnajo več vrst dajatev z enim plačilnim nalogom, in sicer tako, da združijo obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu in navedejo ustrezno referenco za plačilo.

Plačani davki, prispevki in druge obvezne dajatve, katerih nadzornik je Furs, so prihodki proračuna države, proračunov občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in posredno proračuna Evropske unije.

S.p., socialni prispevki so vaša skrb, ne čakajte položnice s Fursa!

Socialni prispevki se obračunajo in plačajo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračun prispevkov za socialno varnost se morajo predložiti na obrazcu za obračun prispevkov za socialno varnost (OPSVZ) najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obrazec se lahko odda le v elektronski obliki prek sistema e-Davki.

Lani Furs izdal dobrih 9.000 odločb o odmeri prispevkov

V primeru, če zavezanec ne predloži obračuna prispevkov OPSVZ oziroma obračuna prispevke za socialno varnost od nepravilne osnove, davčni organ izda odločbo o odmeri prispevkov. V lanskem letu je bilo 2.060 samozaposlenim osebam izdanih 9.434 odločb o odmeri prispevkov. Če prispevki niso plačani v predpisanem roku, davčni organ začne davčno izvršbo v skladu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Samozaposlene osebe plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, ki se določa v skladu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Kako si izračuna prispevke samostojni podjetnik, ki ima “polni s.p.”?

Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu in sicer katero zavarovalno osnovo uporabite ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost (poenostavljeno povedano: doseženemu dobičku iz preteklega leta se prištejejo vsi obračunani prispevki za obvezna socialna zavarovanja) ter  dobljeni znesek znižate za 28 % (velja za leto 2015). Zapisano pomeni, da ima vsak posameznik individualno določeno višino prispevkov. Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za določitev razreda za plačevanje prispevkov uporabi enaka metoda.

Tako določena zavarovalna osnova velja dokler podjetnik ne odda novega davčnega obračuna. V primeru, da je doseženi dobiček enak nič ali negativen (izguba) pomeni, da je osnova za določitev osnove enaka znesku obračunanih prispevkov za socialno varnost. Za leto 2016 je  minimalna zavarovalna osnova 871,30 € bruto, kar pomeni, da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 341,20 € mesečno. Najvišja zavarovalna osnova za zavarovance pa je 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS preračunane na mesec.