Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko opravlja kratkotrajno delo?

S sprejetjem Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) se je posegalo tudi na področje kratkotrajnega dela oziroma pomoč družinskega člana podjetniku.

Kaj se smatra pod kratkotrajno delo?

17. člen ZPZDC-1 določa, da je kratkotrajno delo brezplačno opravljanje dela:

 • v mikrodružbi z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi;
 • pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi.

Kratkotrajno delo lahko opravljajo:

 • zakonec, zunajzakonski partner samozaposlenega ali (so)lastnika ali
 • zakonec, zunajzakonski partner ali partner enega od staršev samozaposlenega ali (so)lastnika ali
 • oseba, s katero je samozaposleni ali (so)lastnik v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, ali
 • starši in otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja samozaposlenega ali (so)lastnika.

Osebe, ki niso v ožjem družinskem sorodstvu podjetnika – sem se štejejo tudi bratje in sestra, ne smejo opravljati kratkotrajnega dela oz. pomoči podjetniku.

Status posameznika za opravljanje kratkotrajnega dela ni pomemben. Zato lahko kratkotrajno delo opravlja družinski član, ne glede na to, ali je v delovnem razmerju, brezposeln ali upokojen.

Pogoji za opravljanje kratkotrajnega dela

 • Delo se lahko opravlja največ 40 ur mesečno opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • Delodajalec mora voditi evidenco o pomoči v družinskem podjetju in jo predložiti v podpis osebi, ki to delo opravlja;
 • Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo je zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Vodenje evidenc o opravljanju kratkotrajnega dela

Po novi zakonodaji, kratkotrajnega dela ni potrebno prijavljati na upravni enoti. Delodajalec mora voditi vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki mora vsebovati naslednje podatke:

 • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo;
 • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, po dnevih (potrdi oseba, ki je opravljala delo);
 • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Za izvajanje nadzora delodajalec evidenco hrani še dve leti po zaključenem opravljanju kratkotrajnega dela.

Obveznosti delodajalca do delavca

 • Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (obrazec M12, šifra zavarovalne osnove: 050). Plačati mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje in oddati poročilo na REK obrazcu preko e-davkov.
 • Delodajalec lahko osebi, ki opravlja kratkotrajno delo povrne stroške iz dela, to so: prevoza na delo in nazaj, stroške prehrane v času opravljanja dela in stroške opravljenih službenih potovanjih.

Če še niste vedeli; kratkotrajno delo lahko opravljajo tudi upokojenci in brezposelne osebe. Ker je kratkotrajno delo brezplačno delo, seveda tudi ne vpliva na višino in izplačilo pokojnine.

Več informacij in pomoč pri prijavi dobite na: 040 974 403 ali info@vizaris.si