Skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo morate:

  1. embalerji,
  2. pridobitelji blaga,
  3. proizvajalci embalaže in
  4. pridobitelji embalaže

najpozneje do 31. marca 2019 v pisni ali elektronski obliki Agenciji Republike Slovenije za okolje, poročati o količini embalaže dani v promet v letu 2018, razen če plačujete okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Poročanje velja za vsa podjetja, ki dajejo prva embalažo na trg Republike Slovenije.

Kot embalaža (iz ozemlja Republike Slovenije kot tudi tujine) se štejejo vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika (npr. svoj izdelek zapakirate v kartonasto embalažo, ki ste jo prejeli od dobavitelja in izdelek date na trg) – na trg prvi date bodočo odpadno embalažo.

Zavezanci za poročanje se morate (v kolikor to še niste storili) vpisati v evidenco na podlagi  registracije na spletni strani Agencije za okolje. V 30 dneh po vpisu boste prejeli kodo za vstop v spletno aplikacijo, kjer boste 1x letno poročali o količini embalaže dane v promet.

Prav tako ste zavezanci za poročanje tudi distributerji, ki dobavljate plastične nosilne vrečke neposredno končnim uporabnikom, o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so potrošnikom namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, prodali pa ste jih je kot nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode.

Če letna količina odpadne embalaže presega 15.000 kg se mora družba vključiti v Družbo za ravnanje z odpadno embalažo in ni zavezana za poročanje kot je navedeno zgoraj.