Kmečka gospodinjstva, ki so morala za leti 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zaradi preseženega prihodkovnega limita (nad 7.500 eurov povprečnega skupnega dohodka iz OKGD dveh zaporednih predhodnih davčnih letih), lahko le še do konca oktobra 2015 pri davčnem organu vložijo vlogo za izstop iz takšnega načina obdavčitve, ter tako z letom 2016 ponovno preidejo na sistem ugotavljanja davčne osnove  iz OKGD na podlagi katastrskega dohodka (na podlagi KD in pavšalne ocene dohodka na panj). Navedeno pa ne velja za kmečka gospodinjstva, ki so v sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva  vstopila prostovoljno. Prav tako se ugotavljanje davčne osnove na podlagi knjigovodstva ohranja za vse dopolnilne dejavnosti na kmetiji in druge kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravljajo v takem kmečkem gospodinjstvu.

Novela Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015 – ZDoh-2P) je prinesla pomembne spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz OKGD.

Izstop kmečkega gospodinjstva iz sistema vodenja knjig in obdavčitve v okviru dohodka iz dejavnosti z 31. 12. 2015

Zavezanci – kmečka gospodinjstva, ki priglasijo ugotavljanje davčne osnove od OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, morajo v takem načinu obdavčitve vztrajati najmanj pet let. Ne glede na navedeno lahko v skladu s prehodno določbo 7. člena ZDoh-2P tista kmečka gospodinjstva, ki so morala z letom 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja dohodka iz OKGD na podlagi knjigovodstva, z letom 2016 preidejo nazaj na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD (na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj) – torej pred potekom petih davčnih let. To lahko storijo z vlogo na obrazcu Priloga 4 – v skladu z veljavnim Pravilnikom o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 85/11 in 81/13 – Pravilnik).

Poudarjeno je, da navedena izjema velja le za zavezance, ki so v sistem ugotavljanja dohodka na podlagi knjigovodstva z letom 2014 ali 2015 vstopili obvezno, ne pa tudi za tiste, ki so v tak način obdavčitve vstopili prostovoljno. Če se zavezanci, ki so morali v sistem vstopiti obvezno, za tako možnost izstopa ne bodo odločili oziroma priglasitve izstopa ne bodo vložili do 30. oktobra 2015, se zanje šteje, da so se prostovoljno odločili za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi knjigovodstva, zato zanje ostaja v veljavi in v teku rok petih davčnih let, v katerih načina obdavčitve OKGD z dohodkom iz dejavnosti ne morejo spremeniti. Kmečka gospodinjstva, ki do konca oktobra 2015 ne bodo izkoristila možnosti izstopa iz sistema vodenja knjig, bodo to možnost lahko izkoristila šele po poteku petih davčnih let od začetka ugotavljanja davčne osnove na tak način.