Fizične osebe, ki so lani drugim fizičnim osebam oddajale v najem premično ali nepremično premoženje, morajo te prihodke najpozneje do 15. januarja prijaviti davčnemu organu. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od davčne osnove. To se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 10 do 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam. Sprememb za zavezance ni.

Kdaj in kdo mora oddati napoved?

Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neki drugi fizični osebi, morate davčni upravi poslati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja za minulo leto.

Če pa kot fizična oseba oddajate denimo stanovanje poslovnemu subjektu, potem izračun in plačilo davka opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka) – vi pa ste kot najemodajalec rešeni skrbi in vam napovedi ni treba oddati. Poslovni subjekt v tem primeru (poenostavljeno) vam kot najemodajalcu navadno že odvaja »neto najemnino«, torej davek pri plačilu vam že upošteva.

Kdaj boste dobili odločbo?

Predvidoma v 30 dneh.

Kako visok je davek?

Davek je dokončen (torej se ne všteva v siceršnjo dohodninsko osnovo) in znaša 25 odstotkov davčne osnove.

Davčno osnovo za obdavčenje najemnine lahko znižate za normirane stroške – torej si prejemke od najemnin znižate za 10 odstotkov, ne glede na to, koliko ste zares vlagali denimo v stanovanje. Če ste torej dobili letos tisoč evrov najemnin in od tega odbili normirane stroške, bo vaša davčna osnova 900 evrov, davek pa 225 evrov.

Lahko pa znižate davčno osnovo z realnimi stroški, a morate imeti za to ustrezna dokazila, torej račune za obnovo.

Kateri stroški vam bodo znižali davčno osnovo?

Priznalo se vam bo dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja njegovo uporabno vrednost (denimo nepremičnine, opreme, bivalnika in prevoznega sredstva). Če imate že dotrajana okna in jih zamenjate z modernejšimi, varčnejšimi, bo ta strošek davkarija upoštevala. Skratka, če nova okna potrebujete, ker so stara že manj učinkovita, če zamakajo, potem težav ne bo. Če gre za razkošje, vas lahko zavrnejo. Oziroma ne bodo upoštevali tistih stroškov popravil, ki občutno zvišujejo vrednost nepremičnine in jo prilagajajo novemu načinu uporabe. Okna z novimi zlatimi kljukami tako ne bodo znižala vaše davčne osnove, prav tako ne postavitev dodatne kopalnice, prostorov, balkona…

Stroški vzdrževanja pohištva, bele tehnike v nekaterih primerih tudi lahko znižujejo davčno osnovo. A le, če je oprema natančno opredeljena v pogodbi med najemodajalcem in najemojemalcem. Najemniku mora namreč biti omogočeno, da oddano premoženje normalno uporablja.

Kakšne so kazni?

Z globo od 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi v roku. Z globo od 400 do 15 tisoč evrov pa se kaznuje tisti, ki v napovedi odda neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.

Kdo plača davek, če premoženja ne oddaja lastnik?

Če premoženje (premično ali nepremično) oddaja tisti, ki ni lastnik, potrebuje pisno soglasje, dovoljenje lastnika, da je uporabnik in užitkar. Tako lahko nepremičnino oddaja v podnajem tudi najemnik. Davčna osnova se izračuna tako, da se od najemnine, ki jo prejema najemnik, odšteje najemnina, ki jo ta plača lastniku. Lastnik torej plača davek od »prve« najemnine, podnajemnik pa od razlike med najemnino, ki jo dobiva od podnajemnika, in najemnino, ki jo plača lastniku.