Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo, mesečno znašajo 4,62 evra. Gre za obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo tovrstno delo.

Prispevki za družinskega člana

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ deset zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji. Pri kratkotrajnem delu samozaposleni osebi lahko pomagajo osebe, s katero je samozaposleni v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena. Med sorodstveno razmerje v ravni vrsti do prvega kolena se vštevajo zakonec, izvenzakonski partner, sin, hči, vnuk, vnukinja, mati in oče, ne pa tudi brat oziroma sestra.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) v 17. členu določa, da je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Druge vrste zavarovanj za te osebe v zakonu niso navedene, prav tako tudi niso določene med posebnimi primeri zavarovanja v 20. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo kratkotrajno delo, je določena tudi  Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Prijava zavarovanja je potrebna na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), plačilo prispevka pa na Finančni upravi RS (Furs) s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1509 – Plačilo prispevka za ZZ) preko sistema eDavki, do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ti prispevki se plačujejo mesečno za obdobje koledarskega leta po stopnji 0,30 odstotka od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega leta.

V letošnjem letu ti prispevki tako znašajo 4,62 evra mesečno. Zneski pavšalnih prispevkov za letošnje in tudi pretekla leta so razvidni tudi iz preglednic, ki jih najdete tukaj.