V postopku registracije podjetja je potrebno izkazati lastništvo nepremičnine, v kateri se bodo nahajali poslovni prostori ali pa samo poslovni naslov podjetja. V kolikor bodoči podjetnik ni lastnik nepremičnine, v kateri bo posloval, mora pri odprtju podjetja priložiti s strani lastnika nepremičnine overjeno izjavo o dovolitvi poslovanja. To mora biti podpisano s strani lastnika nepremičnine ter overjeno pri notarju ali na točki VEM (kjer je brezplačna) ali na Upravni enoti (kjer je cenovno ugodnejša od notarske overitve).

Obrazec mora vsebovati podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora biti jasno razvidno, za kateri prostor gre. Hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.

Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika. Davčne številke ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p.

Registracija podjetja v najemniški pisarni

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov.

Registracija podjetja v stanovanjskem bloku

Že kar nekaj vprašanj smo dobili s strani podjetnikov, ki želijo svoje podjetje registrirati v stanovanjskem bloku, v katerem so v najemu. Potrebno je dobiti dovoljenje za poslovanje s strani lastnika stanovanja. Če je teh lastnikov več, je potrebno dobiti dovoljenje s strani vseh lastnikov stanovanja.

Registracija podjetja v lastniškem prostoru

Dovoljenja ne potrebujete v primeru, da ste sami lastnik prostora. V tem primeru lahko lastništvo preverijo referenti na VEM točki. Nova določba velja za zavode, delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo, seveda pa tudi za s.p. in d.o.o.. Velja tako pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju naslova za že obstoječe podjetje.

Podjetnik lahko svojo dejavnost opravlja v večstanovanjski hiši ali stanovanju v bloku. Pri tem mora upoštevati določbe 14. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1). Slednji določa, da lahko etažni lastnik uporablja stanovanje za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja. A le, če ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj. Obenem pa ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Pri takšni uporabi stanovanja ne gre za spremembo namembnosti stanovanja. In tudi ne za spremembo rabe stanovanja.

Pri tem je potrebno upoštevati, da nekatere dejavnosti zahtevajo poslovni prostor. Takšnih dejavnosti ni možno opravljati v stanovanju. Primer: gostinstvo, trgovina itd.

Za opravljanje dejavnosti v stanovanju mora podjetnik pridobiti soglasja solastnikov. Če le imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev. Vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto ter o namenu opravljanja dejavnosti obvestiti upravnika.

Vsak objekt, v katerem je poslovni prostor, mora imeti uporabno dovoljenje. Uporabnega dovoljenja ni potrebno pridobiti, če je v zasebni hiši manj kot 50% bivalne površine namenjeno poslovnemu prostoru oziroma manjši del stanovanja v bloku.

Če ne morete pridobiti izjave o dovolitvi poslovanja od lastnika objekta, v katerem bivate ali pa ne morete pridobiti vseh potrebnih podpisov vaših sosedov, pa velja razmisliti o koriščenju storitve virtualna pisarna.