Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.

Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače (oz. v višini minimuma, ki je določen s kolektivno pogodbo) in v razmerju v kakršnem je delavec upravičen do letnega dopusta.

KOMU JE POTREBNO IZPLAČATI REGRES

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta.

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Do regresa je upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do dopusta, do dopusta pa je upravičen v enakem deležu, kot je v tem koledarskem letu zaposelen. Delavec je torej upravičen do 1/12 dopusta in 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu.

Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do celotnega letnega dopusta torej le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen.

Če je delavec zaposlen pri večih delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno z trajanjem zaposlitve porazdeli med vse delodajalce.

Če je delavec denimo v letu 2017 pri podjetju zaposlen 3 mesece in 6 dni, mu pripada 3/12 (oz. 1/4) regresa. Če delavcu pogodba o zaposlitvi preneha med koledarskim letom in je pred tem že prejel celotni regres za to koledarsko leto, je dolžan preveč izplačan regres vrniti. Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna denimo pri izplačilu zadnje plače, vendar pa za to potrebuje pisno soglasje delavca.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi (razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1.)

DO KDAJ JE POTREBNO IZPLAČATI REGRES

Delodajalci morajo regres izplačati do 1. julija, v primeru likvidnostnih težav (in da to omogoča kolektivna pogodba) izjemoma lahko to izplačilo odložijo do 1. novembra.

Za zaposlitve začete po 1.juliju je rok za izplačilo regresa 1.november, za zaposlitve po 1.novembru pa je rok  za izplačilo sorazmernega dela regresa do konca leta tj 31. december.

V primeru, da se pogodba prekine ali izteče pred iztekom roka za izplačilo regresa, je sorazmerni del regresa potrebno izplačati najkasneje ob izplačilu zadnje plače.

KAKŠEN JE MINIMALEN ZNESEK REGRESA

Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2017 to znaša  804,96 EUR (bruto) (za zaposlitev, ki traja celotnih 12 mesecev). Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres.

Izplačilo regresa ni obdavčeno s prispevki, se pa od izplačila akontira ustrezni del dohodnine.

Vsi zaposleni naj bi imeli enako osnovo za regres, razen če je v njihovih individualnih pogodbah določen višji znesek.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO REGRESA

V primeru, da delavec ni prejel regresa lahko svojo pravico uveljavlja naknadno. Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.