Kadar je premoženje družbe manjše od obveznosti družbe in ne zadošča niti za poplačilo upnikov, se uvede stečajni postopek. V tem primeru imetniki deležev nimajo pravice družbo likvidirati, zato da bi si razdelili deleže. Uvede sestečajni postopek po določbah Zakona o finančnem poslovanju postopkih zaradi insolventnosti in prisilni poravnavi. Tako stečajni pospotek, kot postopek prisilne poravnave sta postopka zaradi insolventnosti. Stečajni postopek se lahko vodi zoper pravno osebo, možen pa je tudi osebni stečaj in stečaj zapuščine.

STEČAJNI RAZLOG

Stečaj se opravi nad insolventnim dolžnikov. O insolventnosti govorimo, ko dolžnik :

 1. V daljšem časovnem obdobju ni sposoben poravnavati svoji zapadlih obveznosti – trajnejša nelikvidnost.
  • Izpodbojna domneva : Pravna oseba, podjetnik ali zasebnik je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20% vseh njegovih obveznosti iz zadnjega letnega poročila pred zapadlostjo teh obveznosti.
  • Neizpodbojna domneva za pravne osebe : Če za več kot tri mesece zamuja :
   • Z izplačilo plač do višine minimalne plače
   • Z plačilo davkov in prispevkov od plač, razen če je bilo plačilo odloženo v skladu z zakonom o davčnem postopku.
 2. Postane dolgoročno nelikviden
  • Izpodbojna domneva : Dolžnik je dolgoročno nelikviden če :
   • Je vrednost njegove premoženja manjša od obveznosti
   • Pri kapitalski družbi : Če je izguba tekočega leta, skupaj z prenešenimi izgubami dosegla polovico kapitala in izgube ni možno pokriti v breme prenesenega dobička oz. rezerv.

NAČELA POSTOPKA

Nekatera najpomembnejša načela stečajnega postopka :

 • Načelo subsidiarnosti : Če obstaja verjetnost da bo stečajni dolžnik sam odpravil nelikvidnost se predlog za stečaj začasno odloži.
 • Načelo univerzalnosti : Oblikuje se stečajna masa v katero spada celotno dolžnikovo premoženje, ne glede na lokacijo ali vrsto stvari.
 • Načelo sorazmernosti : Upniki se poplačajo sorazmerno glede na višino terjatev. Izjema so ločitveni in izločitveni upniki.
 • Načelo kritja stroškov : Stečajni postopek se izvede samo če višini premoženja zadošča za poplačilo stroškov stečajnega postopka.
 • Načelo vnovčenja : Premoženje dolžnika se proda tako da se proda in iztirjajo terjatve.
 • Načelo koncentracije : Upnik lahko svoj zahtevek do stečajnega dolžnika uveljavlja samo v stečajnem postopku proti temu dolžniku
 • Načelo omejevanja tvaganj : V stečajnem postopku je dovoljeno prevzameti samo tista tveganja, ki so nujna za uresničitev interesov upnikov. Poslovnih tveganj, ki so značilne za delujoče podjetje, ni dovoljeno prevzemati.
 • Načelo omejevanje dolžnikovih pravic : Dolžniku se odvzame pravica upravljati in prosto razpolagati s premoženjem. Ta pravica preide na upravitelja.

PRISOJNOST SODIŠČA, UPRAVITELJ, UPNIŠKI ODBOR

Za odločanje o postopkih zaradi insolventnosti (stečajni postopek in postopek prisilne poravnave)  je pristojno okrožno sodišče na območju katerega ima dolžnik sedež. V postopku sodi sodnik posameznik, ki daje navodila upravitelju.

Največji sklop nalog v insolvenem postopku opravi upravitelj. Ta vodi posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka. Funkcijo upravitelja lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje in ima dovoljenje ministra za pravosodje. Imeti mora izobrazbo VII. stopnje pravne ali ekonomske smeri in dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja. Opravljen mora imeti izpit za opravljanje funkcije upravitelja ter imeti tri leta delovnih izkušenj.

Upravitelj odgovarja stečajnim upnikom v za škodo, ki jo povzroči s kršitvijo svojih obveznosti. Odškodninska odgovornost je omejena do višine petkratnega zneska nagrade, do katerega je upravičen v posameznem postopku, vendar ne manj kot 5 000€. Če pa je ravnal namenoma ali malomarno, ni omejitve višine odškodninske odgovornoti. Upravitelj ima pravico do povračila stroškov in do nagrade za svoje delo, o kateri odloča sodišče.

Na zahtevo upnikov se lahko oblikuje upniški odbor z namenom da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku. Upniški odbor odloča o mnenjih in soglasjih, obravnava poročila, ki ji predloži upravitelj.