Storitve za tujce

Ustanovitev podjetja za tujce

Tuje fizične in pravne osebe lahko na naši VEM točki ustanovijo podjetje hitro in enostavno.

Nudimo vam celovito pomoč pri registraciji podjetja v Sloveniji:

 • Svetovanja glede obdavčitev, delovni zakonodaji, kadrovanju in podjetništvu
 • Pridobivanje delovnih dovoljenj
 • Računovodske storitve
 • Storitve virtualne pisarne (najem sedeža oz. poslovnega naslova)
 • Pomoč pri zaposlovanju kadrov
 • Podporne storitve za tuje državljane (vse na enem mestu, pridobivanje slovenske davčne številke, prevajanje potrebne dokumentacije, oblike podjetja v Sloveniji, pridobitev delovnih dovoljenj za tujce, pomoč pri zaposlitvi delavcev…)

Delovna dovoljenja za tujce

Državljani tretjih držav, ki želijo delati in prebivati v RS, potrebujejo delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje. Postopek pridobivanja delovnih dovoljenj lahko podjetnik začne takoj potem, ko prejme Sklep o vpisu poslovnega subjekta z registrskega sodišča, če izpolnjuje pogoje.

Vrste delovnih dovoljenj:

 • Dovoljenje za zaposlitev delavca-tujca
 • Dovoljenje za delo
Za registracijo podjetja tujci potrebujejo naslednje dokumente

Tuja fizična oseba ustanovi podjetje:

 • tuj osebni dokument (potni list),
 • slovensko davčno številko (potrdilo o davčni številki) ali EMŠO,
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov – če so zastopniki tujci, potrebujejo tudi oni slovenske davčne številke.

Tuja pravna oseba ustanovi podjetje:

 • tuj osebni dokument direktorja tujega podjetja (potni list),
 • slovensko davčno številko (potrdilo o davčni številki) ali EMŠO,
 • izpisek iz matičnega registra podjetij za tuje matično podjetje – kratka verzija – preveden v slovenščino pri sodnem prevajalcu,
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov – če so zastopniki tujci, potrebujejo slovenske davčne številke.
Dovoljenje za delo zastopnika podjetja

POGOJI za pridobitev dovoljenja za delo zastopnika-tujca, družba še ne posluje 6 mesecev:

 1. v primeru, ko se določena dejavnost lahko opravlja le v poslovnem prostoru, izkaže lastništvo poslovnega prostora ali ustrezno najemno pogodbo, ali v primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, izkaže lastništvo prostora ali ustrezno najemno pogodbo za prostor, kjer ima sedež,
 2. izkaže investicijo v Sloveniji v višini najmanj 30.000 evrov za zagon družbe,
 3. je zastopnik vpisan v ustreznem registru.

Pri tem se za izpolnjevanje pogojev potrebujejo naslednja dokazila:

 • fotokopija najemne pogodbe v primeru najema poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež,
 • izpis iz zemljiške knjige v primeru lastništva poslovnega prostora ali prostora kjer ima sedež,
 • dokazilo o stvarnih vložkih, če so stvarni vložki v osnovnem kapitalu,
 • dokazilo o nakupu opredmetenih osnovnih sredstev v višini 22.500 EUR ( Skladno z zakonom in pravilnikom se namreč 7.500 EUR kolikor znaša minimalni osnovni kapital že prizna oz. se “odšteje od zahtevanih 30.000 EUR).

Tovrstna sredstva pomenijo:

 • delovna oprema, stroji,
 • računalniška oprema,
 • nakup nepremičnine na podjetje ipd.

Nakup osnovnih sredstev (investicije), se dokazuje s fotokopijo računa ali druge knjigovodske listine enake dokazne vrednosti ter fotokopijo dokazila o bančni transakciji s transakcijskega računa vlagatelja vloge. Če je bil nakup opravljen v tujini pa je treba priložiti še overjen prevod računa oziroma druge knjigovodske listine in dokazilo o uvozu (npr. Enotna carinska listina).

Ustreznost zgoraj navedenih dokazil se presoja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ki opredmetena osnovna sredstva definirajo kot: 1.2. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva.

POGOJI za pridobitev dovoljenja za delo zastopnika-tujca, če družba že posluje najmanj 6 mesecev:

 1. je registriran najmanj šest mesecev in za obdobje zadnjih šestih mesecev izkaže pozitivni poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač, ali je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov,
 2. je v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela,
 3. je zastopnik vpisan v ustreznem registru,
 4. podatek o številu zaposlenih,
 5. pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava,
 6. fotokopija potnega lista tujca.
Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca

Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da v evidenci zavoda ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije.

Za izdajo dovoljenja za zaposlitev morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

1. da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru,

2. da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev ni vložil pisnega obvestila o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev na zavod, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja,

3. da delodajalec iz poslovnih razlogov šest mesecev pred vložitvijo vloge ni odpuščal delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, za katero je delodajalec vložil vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev,

4. da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni zavrnil zaposlitve brezposelne osebe, ki je ustrezala zahtevanim pogojem,

5. da delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev izkaže pozitivni poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač, ali da je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov,

6. da je delodajalec za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela,

7. da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto,

8. da ni izkoriščena kvota iz 54. člena tega zakona,

9. da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec,

10. da delodajalec priloži z njegove strani podpisano pogodbo o zaposlitvi.

V primeru izdaje dovoljenja za zaposlitev za dnevnega delovnega migranta, za tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo ali za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, se pogoj iz 5. točke prejšnjega odstavka ne upošteva.

Dovoljenje za bivanje

Delovno dovoljenje samo ni dovolj za prijavo prebivališča tujca v Sloveniji, ampak tujec potrebuje dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje si tujec – državljan tretje države uredi na Konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, v državi od koder prihaja.

Postopek pridobitve dovoljenja za prebivanje:

Tujec se zglasi na konzulatu in izpolni obrazec-Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela.

Obrazcu priloži (s seboj originalne obrazce in kopije le-teh).

 • izpis iz registra podjetij, kjer so razvidni podatki o registraciji podjetja v Sloveniji (AJPES),
 • veljavno delovno dovoljenje,
 • overjeno kopijo potnega lista,
 • sliko,
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (npr. Pogodba o zaposlitvi),
 • ustrezno (komercialno) zdravstveno zavarovanje vsaj 2 meseca,
 • potrdilo o nekaznovanju (ne sme biti starejše od 3 mesecev),
 • potrdilo o plačilu takse.

Konzulat preveri vlogo in pozove tujca na prevzem dovoljenja za prebivanje in mu izda izkaznico. S to izkaznico lahko tujec pride nazaj v Slovenijo in prijavi prebivališče v Sloveniji (v roku 3 dni).

Tujim podjetnikom nudimo tudi:

Kontaktirajte nas in vprašajte

Koledar

junij 2024
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930