Pravila za ustanovitev d. o. o. in ustanovitev s. p. se bodo z novim letom zaostrila. V veljavnost bodo stopila določila iz spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki omejujejo, kdo lahko ustanovi gospodarsko družbo.

Za ustanovitev d. o. o. ali ustanovitev s. p. se ne bodo mogle več odločiti osebe, ki so:

  1. bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
  2. bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
  3. bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
  4. v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
  5. bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Z zahtevo v elektronski obliki bo registrski organ ali notar po uradni dolžnosti preveril, ali obstajajo omejitve v povezavi s kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo, ko se bo podjetnik ali družbenik odločil za ustanovitev s. p. ali ustanovitev d. o. o. Preostale omejitve (iz 2., 3., in 5., točke) pa se bodo preverjale avtomatično v informacijskem sistemu e-VEM.

Omejitve zaradi veriženj podjetij

S temi spremembami želi država omejiti veriženje družb. Prav zato bo po novem ustanovitev d. o. o. omejena tudi časovno. Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne bo mogel postati nekdo, ki je v zadnjih treh mesecih že ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo oziroma pridobil delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev. Omejitev sicer znova ne bo veljala za srednje in velike družbe ter za pridobitev deleža z dedovanjem. Ko je pojasnjeno v razlagi zakona, država ne želi omejevati podjetnikov, ki imajo poštene namene ampak omejiti ustanavljanje podjetij na zalogo podjetnikom, ki želijo izigrati upnike, zaposlene ali državo.

Novo družbo bo zato še vedno dovoljeno v manj kot treh mesecih od zanje ustanovitve ustanoviti tudi, če ima prvi ustanovljeni d. o. o. aktivno posluje – torej ima odprt transakcijski račun, ni bil v zadnjih 12 mesecih na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov, nima neporavnanih obveznosti do države višjih od 50 evrov, v družbi pa je vsaj en mesec za najmanj polovični delovni čas zaposlena vsaj ena oseba.

Naštete omejitve iz 3. točke sicer ne bodo veljale za banke, zavarovalnice, državo, Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), Slovenski državni holding, Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja,  ter D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje ali če so delež dosegle zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja.