Za podjetja in podjetnike je 31. marec pomemben rok, saj morajo do takrat oddati letna poročila in davčne obračune za minulo davčno obdobje. Koliko davka od dobička boste plačali, je odvisno tudi od tega, koliko in kako si boste znižali davčno osnovo.

Podjetja in podjetniki morajo do konca marca oddati letna poročila in davčne obračune. Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato ga ni treba pošiljati še na Furs. To morate v davčnem obračunu izrecno navesti. Davčni obračun sicer oddate prek sistema eDavki.

Da bi davčni obračun pripravili tako, da ne boste plačevali več davka, kot je treba, je pomembno vedeti, kako si lahko znižate davčno osnovo. Davčna osnova za odmero davka od dobička je razlika med prihodki podjetja in odhodki, ki jih davkarija prizna. Davčna stopnja pri obračunu davka od dobička za leto 2015 ostaja 17-odstotna. S katerimi odhodki si lahko nižate davčno osnovo sledi v nadaljevanju.

Uveljavljajte z dejavnostjo povezane stroške

Davčno osnovo lahko znižate z upoštevanjem določenih odhodkov podjetja. Med stroški, ki jih lahko uveljavljate, so tisti stroški podjetja, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti oziroma so posledica opravljanja dejavnosti. Takšni stroški so denimo v frizerskem salonu stroški za šampone, barve in podobno. Ob morebitnem davčnem nadzoru bodo tako zbujale dvom tiste postavke, ki zbujajo dvom o nujnosti za opravljanje določene dejavnosti.

Še posebej manjša družinska podjetja lahko zaidejo v skušnjavo mešanja stroškov podjetja z zasebnimi stroški. Če ste denimo uveljavljali ureditev vrta, pisarna podjetja pa nima vrta, boste težko dokazali, da gre za strošek podjetja. Uveljavljanje zasebnih stroškov seveda za davčni obračun ni sprejemljivo.

Tudi z avtomobilom si znižate davčno osnovo

Avtomobil, ki ga uporabljate le za službene namene, torej ga ne uporabljate tudi zasebno, vam lahko zniža davčno osnovo prek amortizacije. Prav tako davčno osnovo znižajo vsi stroški, povezani s službenim avtomobilom, torej vzdrževanje, registracija, pnevmatike, vinjeta. Če službeni avto uporabljate tudi zasebno, morate obračunati boniteto, torej plačati dohodnino in prispevke do zakonsko določene osnove. A tudi v tem primeru stroški, povezani z avtomobilom, znižujejo davčno osnovo podjetja.

Avtomobil pa ne šteje za opremo, za katero lahko uveljavljate olajšavo za naložbo v opredmetena sredstva. Izjema so avtomobili na hibridni ali električni pogon. Prizna se 40 odstotkov vloženega zneska.

Na potne stroške verjetno niste pozabili

Potni stroški se priznavajo izključno za službene poti in v omejenih zneskih. Kilometrina za kilometer službene poti, ki jo prevozite z zasebnim vozilom, znaša 0,37 evra.

Ste imeli stroške reprezentance?

Stroški, ki so povezani s poslovnimi partnerji, so stroški reprezentance. Ti so priznani v vrednosti 50 odstotkov. Kot strošek reprezentance lahko uveljavljate strošek za kosilo, na katerega ste peljali poslovnega partnerja, ali pa darilo, ki ste ga kupili zanj. Poslovni partnerji so kupci podjetja, tudi potencialni kupci, in dobavitelji. V strošek reprezentance štejete celotno vrednost kosila. Enako, torej v višini 50 odstotkov, so priznani tudi stroški nadzornega sveta.

Strošek je tudi izobraževanje zaposlenih

Team buildinge in izobraževanja lahko uveljavljate kot strošek podjetja, ki se v celoti priznava. Seveda ob pogoju, da je izobraževanje povezano z dejavnostjo, ki jo opravljate. Inšpektor bo tudi težko verjel, da so bile enotedenske počitnice v tujini team building.

Davčna izguba se prenaša

Če ste izkazali davčno izgubo, torej presežek odhodkov nad prihodki, se lahko ta prenaša naprej neomejeno. Tako se lahko davčna osnova znižuje v prihodnjih letih neomejeno, ob tem da se vsako leto lahko davčna osnova zniža za polovico na račun davčnih izgub. Preostalo se prenaša naprej.

Upoštevajo se tudi rezervacije

Rezervacije so tudi davčno priznani odhodek, priznavajo se v višini 50 odstotkov. Dolgoročne rezervacije se lahko oblikujejo samo za prihodnje obveznosti, ki izhajajo iz minulih dogodkov. Za te obveznosti ne moremo natančno določiti, kdaj bodo nastale in kakšen bo znesek. Tožbe v teku so tak primer, ko ni znano, kakšen bo rezultat, ali bo denimo treba plačati kakšno odškodnino.

V nekaterih primerih lahko oblikujete pasivne časovne razmejitve in si tako znižate davčno osnovo. Tak primer so neporabljeni dopusti iz leta 2015, ki jih bodo zaposleni porabili letos.

Štejejo tudi slabitve zalog

Slabitve zalog so kot odhodek pri nižanju davčne osnove priznane v celoti.

Več informacij v zvezi z zaključnim računom lahko dobite na 040 974 403 ali info@vizaris.si oziroma se oglasite v naših prostorih.