Če imate otroka v vrtcu ali imate kakšne druge socialne ugodnosti, samostojni podjetniki nikar ne združujte poslovnih in osebnih računov. Združeni račun vam lahko podraži vrtec.

Slovenska zakonodaja od letos omogoča, da samostojni podjetniki uporabljajo svoj poslovni račun tudi za zasebne transakcije. To pomeni, da namesto dveh lahko imajo samo en račun.

Furs: praksa prinesla poenostavitev

Z vidika finančne uprave združitev računov za poslovno in osebno aktivnost ne prinaša nobene spremembe, saj je samostojni podjetnik z vsem svojim premoženjem odgovoren za vse obveznosti, finančna uprava pa je tudi do zdaj premoženje na obeh računih obravnavala kot lastništvo iste osebe. Poenostavljeno povedano, espe in zavezanec sta bila vseskozi eno. Združitev računov tako z vidika vaših davčnih obveznosti ne prinaša sprememb. »Samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, iz statusnopravnega vidika odgovarjajo za obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti z vsem svojim premoženjem. Predmet nadzora so torej vsi zavezančevi računi, ne samo poslovni. Upoštevajoč navedeno, tudi z vidika vodenja davčnih postopkov, predvsem davčnega nadzora, ni potrebe tem subjektom nalagati dodatnih stroškov vodenja ločenega TRR, ki jih imajo pri ponudnikih plačilnih storitev. Bistveno je torej, da je praksa pokazala, da ni potrebe po ločenosti računov, zato je bilo predlagano, da se zaradi zniževanja stroškov zavezancev ta določba spremeni,« so končno enkrat pragmatični na finančni upravi.

Ministrstvo za delo nepripravljeno

Žal pa praksa finančne uprave ni skladna s praksami MDDSZ.

Samostojni podjetnik ima na računu tudi zneske, ki dejansko niso njegovi in so namenjeni plačilu obveznosti. Denimo, konec obdobja ima podjetnik na transakcijskem računu celoten znesek za plačilo DDV, ki ga bo moral plačati konec prihodnjega meseca. Tudi za nezapadle obveznosti do dobaviteljev, plače zaposlenih so ob koncu meseca praviloma že pripravljeni zneski na TRR. Samostojni podjetnik ima lahko tudi najeta posojila za obratni material in osnovna sredstva. Skratka, znesek denarja na transakcijskem računu lahko precej odstopa od njegovega dejanskega premoženjskega stanja.

Otrok v vrtcu – bolje dva TRR

Združitev poslovnega in osebnega računa povzroča težave. MDDSZ še proučuje problematiko in bo pripravil navodila. Do takrat pa centri za socialno delo nimajo jasnih navodil, kako ravnati v takih primerih, in zelo verjetno vam bo združitev računov prinesla denimo višje stroške za vrtec vašega otroka, ker bodo pri ugotavljanju vašega socialnega statusa upoštevali znesek na TRR, ne pa tudi obveznosti podjetnika. MDDSZ naj bi pripravil pravilnik in navodila centrom za socialno delo, s katerim naj bi uredili tudi to področje. Dokler pa tega ni, naj samostojni podjetniki nikar ne združite poslovnega računa z osebnim, če imate otroka na poti v vrtec ali če mogoče izkoriščate druge socialne ugodnosti. Če ste seveda že zdaj v zgornjem premoženjskem razredu, sprememba na vas ne bo vplivala.

Potrebujete pomoč ali samo nasvet?

Pokličite na 040 974 403 ali pišite na info@vizaris.si