Vedno večje število ljudi se na turistične agencije obrača zaradi pestre ponudbe različnih turističnih aranžmajev in organizacije potovanj in izletov po njihovih željah. Povečuje se tudi interes za odpiranje turističnih agencij. Kakšni so pogoji za odprtje turistične agencije?

Turistična dejavnost

Turistične agencije svojim strankam nudijo organizacijo in/ali prodajo turističnih aranžmajev. Za turistični aranžma se štejejo vnaprej dogovorjene kombinacije dveh ali več storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči. Te storitve zajemajo prevoz, nastanitev ali druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja (obiski prireditev, ogled znamenitosti in podobno). Če potovanje traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitve prenočevanja, je to izlet.

Pri ustanovitvi podjetja je treba izbrati tudi dejavnost, ki jo podjetje namerava opravljati. Za opravljanje določenih dejavnosti (tudi dejavnosti potovalnih agencij) je potrebno izpolnjevanje posebnih pogojev in pridobitev ustrezne licence. Te dejavnosti so navedene v standardni klasifikaciji 2008 (SKD), konkretno pa se dejavnost turističnih agencij nahaja pod šifro 79. Šifre dejavnosti so v SKD razvrščene takole:

 • 110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Postopek in pogoji za odprtje turistične agencije

Ko predlagatelj podjetje registrira in vpiše v register AJPES, lahko začne postopek za pridobitev in izdajo licence, ki je podlaga za opravljanje dejavnosti turističnih agencij. Postopek začne tako, da pri izdajatelju licence (Gospodarski zbornici Slovenije) vloži vlogo z zahtevanimi dokazili. Pri tem se lahko odloči za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev.

V vlogi mora predlagatelj navesti naslednje podatke:

 • firma oziroma skrajšana firma;
 • dejavnost, za katero želi pridobiti licenco;
 • matična številka in poslovni sedež;
 • osebni podatki vodje dejavnosti;
 • pri vlogi za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev tudi podatke o poslovalnicah in obratovalnem času.

Prostorski vidik

Opravljanje turistične dejavnosti spada med dejavnosti, za katere je potrebno zagotoviti ustrezen poslovni prostor. Objekt v katerem je poslovni prostor mora imeti uporabno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota na območju kjer leži nepremičnina. Vlogi za pridobitev licence je zato poleg dokazila o razpolaganju s poslovnim prostorom potrebno priložiti tudi uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost ali pa zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt.

Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev

Ena od licenc, ki podjetniku omogočajo opravljanje določenih zvrsti turistične dejavnosti, je licenca za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev. Ta dejavnost vključuje prodajo potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitev tako posameznikom kot tudi poslovnim strankam za nadaljnjo prodajo. Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (turistični agenti).

Vlogo za pridobitev licence za opravljanje dejavnost prodaje turističnih aranžmajev z dokazili predlagatelj vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jo obravnava komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam. Turistično gostinska zbornica po preučitvi vloge in dokazil predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence in izda certifikat. Podatki o izdani licenci se nato objavijo v Seznamu turističnih agencij z licenco. 

K vlogi za izdajo licence je treba predložiti naslednja dokazila:

 • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti ter o registraciji dejavnosti (izpis iz sistema AJPES);
 • izjavo in dokazila o poslovnem prostoru in obratovalnem času – poslovni prostor ne sme biti v stanovanju in mora biti dostopen strankam v opredeljenem obratovalnem času, ki mora biti izobešen na vidnem mestu; kot dokazila se lahko priložijo zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sodna odločba, sklep ali drugo;
 • potrdilo o nekaznovanosti nosilca dejavnosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – oseba, ki vodi dejavnost in zastopa predlagatelja v pravnem prometu, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo in pravni promet oziroma ji ne sme biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev;
 • dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah nosilca dejavnosti v turistični agenciji – na primer spričevalo o zaključeni izobrazbi, pogodba o zaposlitvi ali izpis iz sodnega registra in nacionalno priznana listina o usposabljanju za dejavnost.

Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev

Če želi podjetnik (organizator potovanj) v svoji turistični agenciji strankam nuditi tudi organizacijo turističnih aranžmajev, mora zato pridobiti posebno licenco. Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev vključuje organiziranje in sestavljanje turističnih aranžmajev, ki jih ponudniki prodajajo sami ali prek turističnih agencij. Postopek in dokazila za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev so podobni kot pri pridobitvi licence za prodajo turističnih aranžmajev.

K vlogi za pridobitev licence je treba predložiti naslednja dokazila:

 • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti ter o registraciji dejavnosti (izpis iz sistema AJPES);
 • dokazila o poslovnem prostoru – kot dokazila se lahko priložijo zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sodna odločba, sklep ali drugo;
 • potrdilo o nekaznovanosti nosilca dejavnosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – oseba, ki vodi dejavnost in zastopa predlagatelja v pravnem prometu, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo in pravni promet oziroma ji ne sme biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev;
 • dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah nosilca dejavnosti v turistični agenciji – na primer spričevalo o zaključeni izobrazbi, pogodba o zaposlitvi ali izpis iz sodnega registra in nacionalno priznana listina o usposabljanju za dejavnost;
 • garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Organizator potovanja mora pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja potnikom zagotoviti tudi turističnega vodnika ali spremljevalca.