V praksi se lahko zgodi, da poslovni subjekti, davčni zavezanci, ki morajo plačati določeno davčno obveznost, le te iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo plačati v, za to predpisanem oziroma določenem, roku.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) poslovnim subjektom v teh primerih omogoča več različnih možnosti, in sicer:

  • odlog plačila davčne obveznosti za določeno obdobje,
  • obročno plačilo davčne obveznosti v več manjših obrokov,
  • in izjemoma tudi odpis plačila davčne obveznosti.

Odlog in obročno plačevanje davka lahko finančni organ davčnemu zavezancu dovoli v primerih, ko davčni zavezanec dokaže, da bi mu zaradi plačila davčne obveznosti nastala hujša gospodarska škoda ali v primerih, ko davčni zavezanec finančnemu organu predloži taksativno določene instrumente zavarovanja oziroma dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Kljub obstoju razloga za odlog oziroma obročno plačilo davčne obveznosti oziroma predložitvi ustreznega zavarovanja s strani davčnega zavezanca pa finančni organ odloga in obročnega plačevanja davčne obveznosti ne more odobriti za akontacije davka in davčni odtegljaj, če ZDavP-2 ne določa drugače.

Poleg tega se določbe glede odloga in obročnega plačila davka ne uporabljajo za prispevke za zdravstveno zavarovanje in za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Odlog oziroma obročno odplačevanje davka predstavlja za davčnega zavezanca ugodnejši način odplačevanja davka, z odpisom pa njegova davčna obveznost v celoti ali delno preneha. V zvezi s tem imajo davčni zavezanci različne možnosti:

  1. Obročno odplačilo davka na največ 3 mesečne obroke (za fizične osebe);
  2. Odpis, delni odpis, odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno odplačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru ogroženosti preživljanja (za fizične osebe);
  3. Odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno odplačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru hujše gospodarske škode (za poslovne subjekte);
  4. Obročno odplačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih ob predložitvi pravnomočnega sklepa, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi (za poslovne subjekte);
  5. Odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno plačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja (za vse davčne zavezance).

Pogoji za odobritev ugodnejšega načina odplačevanja davka ali odpisa davka se razlikujejo glede na vrsto zgoraj navedene plačilne ugodnosti. Na splošno velja, da je odobritev odvisna predvsem od statusa davčnega zavezanca in vrste davka, za katerega uveljavlja odpis, odlog ali obročno odplačilo. Možnost odloga oziroma obročnega odplačevanje davka imajo namreč vsi davčni zavezanci ne glede na status, možnost odpisa pa le fizične osebe, vendar le za davek, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti. Poleg tega velja, da za določene vrste davkov ni možno odobriti odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja, čeprav davčni zavezanec izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Za odobritev odpisa, odloga oziroma obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri pristojnem finančnem uradu.

Izjema velja  za vlogo za obročno odplačilo davka na 3 mesečne obroke, ki se vloži pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za računovodstvo in izvršbo (URI):

  1. za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd na URI, Referat za terjatve in obveznosti I, Aškerčeva ulica 12, Celje 3000 in
  2. za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik na URI, Referat za terjatve in obveznosti II, Koroška cesta 21, Kranj 4000.