Vas zanima koliko vas najmanj stane zaposleni v enem letu. Ugotovili boste, da je poleg samih stroškov plače potrebno upoštevati tudi stroške obveznega regresa, prevoza na delo ter nadomestila za malico. Upoštevali se bodo stroški minimalne plače.

Osnovni pojmi v zvezi s plačo

Plača je zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.

Neto plača je znesek, ki ga delavec prejme za opravljeno delo, brez stroškov, ki so nastali v zvezi z delom (prevoz na delo, prehrana idr.).

Bruto plača je plača pred odtegnitvijo prispevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.

Bruto bruto plača je bruto plača, ki vsebuje še tisti del prispevkov, ki jih plača delodajalec namesto delavcev, ter povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom.

Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Določa jo zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se izplačuje. Minimalna plača od 1. januarja 2017 dalje znaša 804,96 evrov, kar v neto znesku pomeni 570,77 evrov.

Regres za letni dopust pripada vsakemu zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da je minimalni znesek regresa za leto 2017 804,96 evrov, maksimalni znesek regresa pa je 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekli mesec. Regres mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta.

Letni dopust pripada vsakemu zaposlenemu. Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki pa ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Če delavec tega pogoja ne izpolnjuje, ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje delovnega razmerja pri delodajalcu.

Za čas koriščenja letnega dopusta je delavec upravičen do nadomestila plače. Delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Kako je sestavljena naša plača?

Naša plača je sestavljena iz:

 • osnovne plače, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi. Osnovno plačo delavec prejme za polni delovni čas, za normalne delovne pogoje in vnaprej določene delovne rezultate. Osnovna plača delavca ne more biti nižja od nižje osnovne plače ustreznega tarifnega razreda,
 • del plače iz naslova delovne uspešnosti in del plače iz naslova poslovne uspešnosti. Dodatek iz naslova delovne uspešnosti delavec prejme, če je delo opravil nadpovprečno. Osnova za določanje delovne uspešnosti so količina, kakovost, gospodarnost dela in inovativnost. Dodatek iz naslova poslovne uspešnosti se izplača kot 13. plača ali božičnica, če je delodajalec dosegel ugodne rezultate.
 • dodatki, ki so:
  • za nočno delo, delo ob nedeljah in med prazniki,
  • za delo preko polnega delovnega časa,
  • za delovno dobo,
  • terenski dodatek.
 • povračilo stroškov v zvezi z delom in ostali dodatki:
  • za prehrano (do višine 6,12 evrov oziroma do višine 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu),
  • za prevoz na delo in z njega (plačan v višini cene najcenejšega javnega prevoza na delo ali 0,18 evrov na kilometer),
  • prevoz na službenem potovanju,
  • dnevnice,
  • prenočevanje na službenem potovanju,
  • terenski dodatek,
  • nadomestilo za ločeno življenje,
  • jubilejna nagrada,
  • odpravnina ob upokojitvi,
  • solidarnostna pomoč.

Povračilo stroškov v zvezi z delom in omenjeni dodatki se ne vštevajo v davčno osnovo, če ne presegajo zneska, ki ga določa uredba zakona o dohodnini.

Da pa si bomo lažje vse skupaj predstavljali, si poglejmo primer izračuna plače za minimalno plačo: 804,96 eur.

Stopnja Minimalna osnova

 

Bruto plača
804,96
Osnova za obračun davkov in prispevkov 804,96
Prispevki za PIZ 15,50 % 124,77
Prispevki za zdravstvo 6,36 % 51,20
Prispevki za zaposlovanje 0,14 % 1,13
Prispevki za starševsko varstvo 0,10 % 0,80
Socialni prispevki iz bruto plače 22,10 % 177,90
Splošna olajšava 275,22*
Olajšava za vzdrževane družinske člane /
Osnova za dohodnino 351,84
Akontacija dohodnine 56,29
Bruto plača – prispevki 627,06
Neto plača   570,77
Prispevki delodajalca za PIZ 8,85 % 71,24
Prispevki delodajalca za zdravstvo 6,56 % 52,81
Prispevki delodajalca za zaposlovanje 0,06 % 0,48
Prispevek delodajalca za poškodbe 0,53 % 4,27
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 % 0,80
Prispevki delodajalca na plačo skupaj 16,10 % 129,60
Bruto bruto plača – celotni

strošek delodajalca

  934,56

*Upoštevana je bila splošna olajšava, vsi zneski so v evrih.

Ugotovili smo torej, koliko delodajalca stane minimalna plača mesečno. Sedaj pa poglejmo, kako je z regresom, ki nam pripada.

Minimalni regres za leto 2017 znaša 804,96 evrov bruto in, če naredimo izračun, to pomeni sledeče:

BRUTO ZNESEK REGRESA
804,96 €
Splošna davčna olajšava 16,00 % 128,79 €
NETO ZNESEK REGRESA (izplačilo) 676,17 €

Prispevki za socialno varnost se obračunavajo in plačujejo pri regresih za letni dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

Če torej naredimo analizo enoletnih stroškov, ki jih ima delodajalec z nami brez dodatkov, bi izračun izgledal takole:

Stroški mesečno
letno
Stroški plače (bruto bruto znesek – končni strošek delodajalca) 934,56 € 11.214,72 €
Bruto znesek regresa 804,96 €
Povračilo za prevoz na delo * *
Dodatek za prehrano ** **
Nagrade za uspešnost, dodatki, dnevnice … *** ***
Dodatki: povračila za prevoz na delo, dodatek za prehrano,
jubilejne nagrade in podobno (slednji so lahko obdavčeni ali ne,
odvisno od višine in načina izplačila).
Skupni strošek delodajalca s plačo ter vključenim regresom:
  12.019,68 €

*Odvisno od razdalje, načina prevoza ter števila delovnih dni.

**Najmanj 4,27 evrov na delovni dan, odvisno tudi od števila delovnih dni.

***Odvisno od delovnih pogojev, števila delovnih dni .

Kako je z dopustom?

Letni dopust se obračuna v višini 100 %, vendar zakon določa, da je osnova povprečna plača delavca v zadnjih treh mesecih, ki pa vključuje tudi vse izplačane dodatke in ne samo plačilo za redno delo.

Kako je z bolniškim staležem?

Osnova za nadomestilo so povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Nadomestilo znaša od 70% do 100% (odvisno ali je bolezen oz. poškodba nastala pri delu ali izven dela in ali je delavec iz dela odsoten več ali manj kot 90 dni).

Seveda se ne sme pozabiti še na stroške delodajalca z zdravniškimi pregledi, stroške za delovno obleko, stroške za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in podobno.