Na portalu e-VEM je s 1. 1. 2018 vzpostavljena nova elektronska vloga za pridobitev potrdila A1 in nova vloga za predčasno prekinitev potrdila A1.

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1, s katerim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

S 1. 1. 2018 bo na portalu e-VEM vzpostavljena nova elektronska vloga za izdajo potrdila A1, ki je ključni pogoj za napotitev delavca na delo v drugo državo članico EU.

Pogoje za začasno izvajanje storitev v drugi državi članici določa Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).

Za izdajo potrdila A1 je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

ZZZS je ob izdaji potrdil A1 dolžan preveriti tudi izpolnjevanje pogojev vlagatelja/delodajalca in delavca, za kar uporabi podatke:

 • Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 • Finančne uprave Republike Slovenije (FURS),
 • Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) ter
 • podatke svojih evidenc (evidenca obveznih zavarovanj in izdanih potrdil A1).

Pogoji za pridobitev potrdila A1

Ob evropskih pogojih velja zakonsko določilo, da mora delodajalec za pridobitev potrdil za svoje zaposlene opravljati znaten del dejavnosti v RS (namen preverjanja je preprečevati zlorabe napotitve ter kršenje pravic napotenih delavcev s strani t.i. slamnatih podjetij).

Izpolnjevanje pogoja podjetnik ali delodajalec izkaže:

 • s trajanjem vpisa delodajalca v Poslovni register Slovenije (najmanj 2 meseca),
 • z obstojem transakcijskega računa, ki je odprt v skladu z zakonom in ni blokiran,
 • s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji,
 • z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi,
 • delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
 • delodajalec je v opazovanem obdobju predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
 • delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Izpolnjevanje pogojev napotenega delavca ZZZS preverja na osnovi podatkov evidence zavarovanih oseb in izdanih potrdil A1. (zaposlitev pri delodajalcu in ustrezno urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, predhodno 30-dnevno zavarovanje, predhodno izdana potrdila A1 ne veljajo več).

Predčasna prekinitev potrdila A1

ZČmIS v 6. členu določa, da sta delodajalec in napoteni delavec po pridobitvi potrdila A1 dolžna ZZZS obvestiti o vseh spremembah, ki se pojavijo med obdobjem napotitve.

Naslov:

Delodajalec mora ZZZS obvestiti:

 • če napotitev ni bila izvedena ali
 • je bila zaključena pred načrtovanim datumom zaključka.

Delavec ima lahko v istem obdobju veljavno samo eno potrdilo A1 (8. členu ZČmIS).

Oba razloga narekujeta posredovanje informacije o predčasni prekinitvi napotitve izdajatelju potrdila. Vlogo za predčasno prekinitev je mogoče oddati le za še veljavno potrdilo A1.

Potrdilo se lahko predčasno prekine z dnem oddaje vloge ali za zahtevane datume prekinitve do izteka veljavnosti potrdila (razveljavitev potrdila za preteklo obdobje ne bo mogoča).

Ob prejeti vlogi za predčasno prekinitev in ob hkrati oddani vlogi za pridobitev novega potrdila A1 bodo zahteve za predčasno razveljavitev obravnavane pred vlogami za nova potrdila, s čemer bo lahko izpolnjen pogoj samo enega veljavnega potrdila v obdobju.

O vseh predčasno razveljavljenih potrdilih bo ZZZS obvestil tuje pristojne institucije.

Obvezna oddaja vloge prek portala e-VEM in postopek odločanja

Vlogo za pridobitev potrdila A1 in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 je možno oddati le prek portala e-VEM. Obvezna oddaja vlog je določena v 9. členu ZČmIS.

Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.

Kdo lahko odda vlogo za izdajo potrdila A1?

Za izdajo potrdila A1 prek portala e-VEM lahko zaprosi:

 • zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) ali
 • pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblasti za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov e-VEM.