1. decembra 2016 je v veljavo stopil nov Pravilnik o registru nastanitvenih obratov. Ta Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) določa vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov. Naslednji mesec po vpisu nastanitvenega obrata v register pa morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti (ta dejavnost sodi med gostinsko dejavnost) poročati podatke iz knjige gostov prek spletne aplikacije.

Julija sprejeta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu in novi Zakon o prijavi prebivališča predstavljata pravno podlago za izvedbo projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno dejavnostjo v turizmu (e-poročanje).

Spremembe Zakona o gostinstvu se nanašajo na vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo vzpostavil in upravljal Ajpes.

To pomeni, da bodo morali izvajalci nastanitvene dejavnosti nastanitvene obrate v roku, ki ga določa zakon, vpisati v register.

Z vpisom v register bodo nastanitveni obrati pridobili enotno identifikacijsko številko. S tem bodo prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, bistveno pa se bo povečala tudi kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih, pišejo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Register bo javen, podatki iz registra pa brezplačno dostopni na spletni strani Ajpes, so zapisali.

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov: kaj določa?

Kot izvedbeni akt zakona bil sprejet Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, ki pa določa vzpostavitev in upravljanje registra, podrobneje opredeljuje podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra. Pravilnik je stopil v veljavo 1. decembra 2016.

Zakon določa, da Ajpes vzpostavi register v enem letu po uveljavitvi pravilnika, torej do 1. decembra 2017.

S tem datumom začne teči zakonsko določen trimesečni rok, v katerem morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti predlagati vpise nastanitvenih obratov v register, še pišejo na MGRT. Naslednji mesec po vpisu nastanitvenega obrata v register začnejo izvajalci nastanitvene dejavnosti poročati podatke iz knjige gostov prek spletne aplikacije Ajpes.