Banke bodo skladno s 137š. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E) ter z uveljavitvijo Akta o dopolnitvi Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR, od 18. 9. 2016 dalje vsem, ki izkažejo upravičen interes (tudi npr. tujcem, prosilcem za azil itd.), dolžne odpreti osnovni plačilni račun. Račun bo imel oznako vrste B, imetniki pa bodo lahko zgolj fizične osebe (glej Oznake vrst računov).

Ureditev osnovnega plačilnega računa v ZPlaSS-E, ki obsega tudi nabor storitev, vključenih v osnovni plačilni račun, dopolnjuje Sklep Banke Slovenije o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Sklep). Ta določa najvišje število transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev in izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, za katere bo lahko banka ali hranilnica zaračunavala le primerno mesečno nadomestilo, na skupno osem na mesec. Sklep je določil tudi način izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa in nadomestila v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti iz okvirne pogodbe za dostop do osnovnega plačilnega računa (primerno nadomestilo).

Primerno nadomestilo je različno določeno za dve kategoriji uporabnikov osnovnega plačilnega računa, in sicer: za finančno najbolj ranljive, tj. upravičence do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ter za vse ostale potrošnike. Finančni položaj potrošnika (npr. nizki dohodki) namreč lahko v veliki meri vpliva na njegovo sposobnost, da pri banki ali hranilnici odpre transakcijski račun in plačuje nadomestila, povezana z odprtjem in vodenjem plačilnega računa, kar lahko vodi v finančno izključenost. Višina primernega nadomestila za finančno ranljive potrošnike bo lahko znašala mesečno največ 0,80% osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (danes 2,31 evra), oziroma za vse ostale potrošnike mesečno največ 1,60% osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (danes 4,62 evra).