V soboto, 8. 8. 2015, je pričela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki prinaša nove omejitve pri ustanavljanju podjetij. Namenjene so preprečevanju veriženja podjetij in širjenju nepoštenih poslovnih praks.

Po novem ustanovitelj, družbenik ali podjetnik ne more postati oseba, ki je bila v zadnjih 12 mesecih javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali je bila na seznamu davčnih neplačnikov ter oseba, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu družbe, ki je bila na teh seznamih. Ob tem ta omejitev velja, dokler Finančna uprava RS ne izda potrdila, da so obveznosti poravnane. Na pet let oziroma do izbrisa iz kazenskih evidenc je po novem omejeno ustanavljanje podjetij za tiste ustanovitelje, družbenike ali podjetnike, ki so bili pravnomočno obsojeni na kazen zapora zaradi kaznivih dejan s področja gospodarske kriminalitete, delovnih razmerij ali socialne varnosti, premoženja, okolja in podobnega ter so bili zaradi tega vpisani v kazensko evidenco ministrstva.

Časovnim omejitvam za že znane prestopke se z novelo pridružujejo tudi nove omejitve. Tako podjetja ne bo mogla ustanoviti oseba, ki je bila v zadnjih treh letih dvakrat oglobljena zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo ali zaposlovanja na črno. Podjetja eno leto ne bo več mogla ustanoviti niti oseba, ki je bila z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije.

Za zadnje omejitve novela sicer predvideva, da ne bodo veljale za banke, zavarovalnice, Republiko Slovenijo oziroma Družbo za upravljanje terjatev bank, Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Slovenski državni holding ter  D.S.U. – družbo za svetovanje in upravljanje pa tudi za tiste osebe, ki so omenjeni delež dosegle zaradi finančnega prestrukturiranja z namenom, da se družbi zagotovi kapitalska ustreznost oziroma plačilna sposobnost.

Med pomembnejšimi omejitvami pri ustanavljanju podjetij je ta, da ustanovitelj ali družbenik družbe z omejeno odgovornostjo novega podjetja ne bo mogla postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih že ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo ali pridobila delež v d. o. o., ki ni bil starejši od treh mesecev.  Vendar pa ta omejitev ne velja za srednje in velike družbe,  za podedovane deleže ter za zavarovalnice, banke in za že omenjena podjetja v lasti države.

Prav tako omejitev glede pridobivanja deležev v družbah ne velja, če je imela družba, v kateri je družbenik v zadnjih treh mesecih pridobil delež, že odprt transakcijski račun, ni bila na seznamih davčnih neplačnikov in nima za več kot 50 evrov neporavnanih obveznosti, ki jih terja Finančna uprava RS ter ima vsaj en mesec zaposleno osebo ali družbenika za najmanj polovični delovni čas.

Za več informacij ali pa termin registracije podjetja na naši VEM točki lahko pokličite na telefon: 040 974 403 pišite na elektronski naslov:info@vizaris.si.