Z današnjim dnem Portal SPOT oziroma VEM po novem nudi tudi elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine. Z vzpostavitvijo elektronskih vlog se uporabnikom poenostavlja in vzpostavlja elektronsko poslovanje z vašo občino. Projekt vzpostavitve elektronskih vlog za občine je v začetni fazi. Oddaja določenih vlog je zaenkrat omogočena le za nekatere občine in sicer:

  • Mestna občina Velenje,
  • Občina Miren-Kostanjevica,
  • Občina Polzela,
  • Občina Tržič,
  • Občina Žirovnica.

Katere elektronske vloge je možno oddati na posamezno občino?

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

Gostinci in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost morajo določiti obratovalni čas svojih lokalov. Razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat je potrebno prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.

Odmera komunalnega prispevka
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je potrebno pridobiti dovoljenje občine za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega potrebno delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Z dovoljenjem se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Sprememba podatkov za odmero NUSZ
V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno evidentirati tudi na občini.

Pridobitev potrdila o predkupni pravici
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Vlogo za izdajo potrdila o predkupni pravici vloži lastnik zemljišča.

Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in /ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za uporabo le-tega prostora pridobiti soglasje občine.