Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18) z dne 28. 2. 2018 je na področju turističnega vodenja prenehala veljati izjema, po kateri pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, ki so sicer predpisani v Republiki Sloveniji, ni bilo treba izpolnjevati tujim državljanom pri vodenju organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.

Po novem morajo tudi tuji državljani, če želijo izvajati turistično vodenje za organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije, izpolnjevati enake pogoje, kot so predpisani za domače turistične vodnike.

Ta zahteva ne velja za turistične vodnike iz držav pogodbenic (vse države članice EU, Švica, Norveška in Islandija), ki v Republiki Sloveniji čezmejno oziroma občasno opravljajo poklic turističnega vodnika. Za slednje velja posebna ureditev.

Za turistično vodenje organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije, mora zato organizator potovanja v Republiki Sloveniji zagotoviti turističnega vodnika, ki bo izpolnjeval pogoje za opravljanje tega poklica v Republiki Sloveniji.

Pogoje za opravljanje tega poklica izpolnjujejo bodisi osebe, ki so vpisane v register turističnih vodnikov pri Turistično gostinski zbornici Slovenije; ti lahko opravljajo poklic turističnega vodnika za skupine tujih obiskovalcev na območju celotne Slovenije, bodisi turistični vodniki turističnega območja, vpisani v ustrezen register turističnih vodnikov turističnega območja; ti lahko opravljajo poklic turističnega vodnika le v okviru tega območja.

Turistično vodenje v nasprotju z določbami navedenega zakona nadzira pristojni tržni inšpektorat, ki kršilce za storjeni prekršek lahko oglobi.

Omenjene novosti se ne nanašajo na vodje poti (turistične spremljevalce). Ti lahko še naprej brez omejitev spremljajo turistične skupine, pri čemer udeležencem potovanja nudijo organizacijske in tehnične storitve ter podajajo praktične krajevne informacije (kam vse lahko gredo ob prostem času, kje in za koliko denarja lahko jedo ali kaj spijejo, kaj lahko kupijo za spominek itd.).