18. 12. 2019 je Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Z novelo zakona želimo izboljšati socialno ekonomski položaj nezaposlenih mamic in študentskih družin, maksimirati otrokove koristi in izboljšati položaj družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Novela zakona bo pričela veljati dne 1. 1. 2020. Nekatere spremembe in dopolnitve bodo pričele veljati takoj, pri nekaterih pa je določen zamik uporabe.

Očetom se ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka. Enako velja ob posvojitvi različno starih otrok do konca prvega razreda osnovne šole.

Do 30 dni starševskega dopusta bodo upravičeni tudi rejniki, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, ki še ni zaključil prvega razreda osnovne šole.

Zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z Direktivo 2011/98/EU bodo pravice do družinskih prejemkov vezane na stalno ali začasno prebivališče enega od staršev in/ali otroka in ne več zgolj na stalno prebivališče.

S predlagano novelo bosta do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičena tudi oba starša hkrati, kadar oba delata krajši delovni čas od polnega.

Pomoč ob rojstvu otroka se dvigne na 350 EUR (po sedanji  ureditvi je višina 286,72 EUR) za otroke, rojene 1. januarja 2021 ali pozneje.

Starševski dodatek in najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila se dvigne na osnovni znesek minimalnega dohodka (402,18 EUR) za otroke rojene 1. januarja 2021 ali pozneje.

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter nadomestilo v času odmora za dojenje se ne usklajujejo.

Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra, do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno, in sicer v višini sorazmernega dela osnove iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 43. člena  in 46. člena tega zakona (za izračun nadomestila se šteje enaka osnova kot za izračun materinskega/očetovskega/starševskega nadomestila)

Predlog novele vsebuje tudi nekaj manjših vsebinskih oziroma redakcijskih sprememb, ki so se pokazale pri izvajanju ZSDP-1.