V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev.

Medtem ko v celoti potečejo prehodna obdobja, v katerih sta se dvigovali pokojninska doba in starost za starostno upokojitev in bodo tako za ženske kot za moške v celoti veljali pogoji po ZPIZ-2, pa je bila 29. 11. 2019 v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki vsebuje kar nekaj določb, ki bodo pozitivno vplivale na posameznike, ki bodo uveljavljali pravice iz tega zavarovanja.

Uveljavitev pravice do starostne pokojnine v letu 2020

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pridobi zavarovanec v letu 2020 (moški in ženska) pri starosti 65 let, če ima dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe oziroma pri starosti 60 let, če ima dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko znižajo:

  1. zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno. Starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok;
  2. zaradi služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja;
  3. vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Starost se lahko zniža zaradi razloga iz prve alineje zavarovancu (praviloma bo to lahko uveljavljala ženska), ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred predpisano starostjo 60 let, vendar največ do dopolnjenega 56. leta starosti za žensko oz. do dopolnjenega 58. leta starosti za moške. Zniža se lahko starost tudi zavarovancu, ki je dopolnil vsaj 38 let pokojninske dobe brez dokupa, pri čemer se znižuje starost od dopolnjenega 65. leta starosti navzdol, največ pa se zniža do dopolnjenega 61. leta starosti.

Znižanje starostne meje zaradi služenja obveznega vojaškega roka lahko uveljavlja moški, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnjenim 60. letom starosti (največ se mu zniža starost do dopolnjenega 58. leta). Če je dopolnil 38 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo starosti 65 let, se mu lahko niža starost od 65 let navzdol, vendar največ do dopolnjenega 63. leta).

Zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti se lahko zniža starost zavarovancu (moškemu in ženski), ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, ni pa še dopolnil starosti 60 let. V tem primeru se lahko zniža starost največ do dopolnjenih 57. let za žensko in 58. za moškega.

Pogoji za priznanje pravice do predčasne pokojnine

Pogoji za priznanje pravice do predčasne pokojnine v letu 2020 ostajajo enaki kot so veljali v letu 2019, kar pomeni, da mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe.

Odmerni odstotek ter ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske bo v letu 2020 znašal 63,5 % pokojninske osnove. Za moške je predviden postopen dvig odmernih odstotkov na 63,5 % v 6-letnem prehodnem obdobju. Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let ter za odmero nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter vdovska in družinska pokojnina, najnižja pokojnina, najnižja pokojnina za ožji obseg.

Novost v zvezi z odmero pokojnine predstavlja tudi možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke, pri čemer se bo zavarovanec moral odločiti za eno izmed možnosti uveljavljanja otrok.

Drugače je urejeno tudi ugodnejše vrednotenje dodatnih let v primeru izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev, in sicer se bo dodatna tri leta vrednotila v višini 3 % letno oziroma dodatna polovica leta v višini 1,5 % in to ne zgolj za tiste, ki bodo svojo aktivnost podaljševali, temveč tudi za tiste, ki se bodo ob izpolnjevanju enakih pogojev, reaktivirali.

Dvojni status

Poleg višjih odmernih odstotkov se s 1. 1. 2020 uveljavi tudi prilagojena ureditev možnosti kombiniranja statusa aktivnosti s statusom upokojenca. Spreminja se ureditev prejemanja dela pokojnine ob hkratnem podaljševanju aktivnosti v polnem obsegu. Posamezniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za predčasno upokojitev, do izplačila dela pokojnine ne bodo več upravičeni. Izjema so tisti zavarovanci, ki ta del prejemajo skladno z veljavno zakonodajo, saj je zanje predvidena posebna prehodna ureditev. Zavarovanci ali pa upokojenci, ki bodo obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas in bodo izpolnjevali pogoje za starostno upokojitev, pa bodo lahko podali zahtevo za izplačilo 40 % starostne pokojnine, ki se jim bo lahko izplačevala 3 leta, kasneje pa se jim bo izplačevalo 20 % starostne pokojnine.

Uživalci 20 % starostne pokojnine, ki jim je bila pravica priznana pred 1.1.2020 in bodo nadaljevali z delom, bo s strani ZPIZ Slovenije po uradni dolžnosti del starostne pokojnine preračunan na 40 % starostne pokojnine. Prav tako bo ZPIZ Slovenije po uradni dolžnosti preveril, ali uživalci dela predčasne pokojnine izpolnjujejo pogoje za odmero dela pokojnine v višini 40 % starostne ter izdal ustrezno odločbo.

Popolno novost predstavlja ureditev, ki poleg polne vključitve v zavarovanje stimulira tudi obvezno vključitev v obvezno zavarovanje za krajši delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najmanj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, in sicer bo tudi tak posameznik poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela 40% starostne pokojnine.

Uskladitev pokojnin

Redna uskladitev pokojnin bo izvedena skladno s 105. in 106. členom ZPIZ-2 z izplačilom februarske pokojnine. Redna uskladitev bo izražena v odstotku, ki ga bo ugotovil in objavil Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (predvidoma okrog 3,5%)

Izredna uskladitev pokojnin v letu 2020 bo skladno s 6. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin izvedena v decembru 2020 in bo znašala 6,5 EUR za vse upokojence enako ne glede na višino pokojnine, pod pogojem, da bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 % BDP.

Zagotovljena pokojnina za polno pokojninsko dobo

Znesek zagotovljene pokojnine za polno pokojninsko dobo z upoštevano izredno uskladitvijo, ki bo izvedena pri decembrskem izplačilu pokojnin, bo znašala 538,52 EUR (december 2019), za leto 2020 pa bo znesek znan po ugotovitvi višine odstotka redne uskladitve pokojnin.