S 1. septembrom se je pričel uporabljati nov Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Zakon prinaša kar nekaj novosti tudi na področju sezonskega dela. To je še vedno mogoče zgolj v kmetijstvu in gozdarstvu, in sicer za dela, ki so neločljivo povezana s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe po delavcih.

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) bo po novem izdal dovoljenje za sezonsko delo v primerih, ko se bo sezonsko delo izvajalo do 90 dni v koledarskem letu. V tem primeru bodo tujci sezonsko delo opravljali zgolj na podlagi dovoljenja za sezonsko delo in vizuma za kratkoročno prebivanje. Če država, iz katere tujec prihaja, nima vizumske obveznosti, bo tujec v Sloveniji prebival in delal zgolj na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, saj dovoljenja za prebivanje tujec ne bo več potreboval. V primeru, da bo sezonsko delo trajalo več kot tri mesece, ga bo tujec lahko opravljal na podlagi soglasja za sezonsko delo k enotnemu dovoljenju.

Po načelu »vse na enem mestu« je tujcu po novem omogočeno, da si uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje na enem mestu (to je na upravni enoti). Tujci, državljani tretjih držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom opravljanja sezonskega dela za dlje kot tri mesece, tako ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje.

Uvedba kontrole trga dela

Pomembnejša novost, ki jo prinaša novi zakon na področju sezonskega dela, je tudi uvedba kontrole trga dela. Slednje pomeni, da bo ZRSZ pred izdajo soglasja oz. dovoljenja za sezonsko delo med drugim najprej ugotavljal potrebe po delavcih v evidenci brezposelnih oseb. Soglasje oz. dovoljenje za sezonsko delo bo izdal le v primeru, da v tej evidenci ne bo primernih oseb.

Brez izjem na področju sklepanja pogodb o delu

Nadalje je treba opozoriti, da novi zakon ne dopušča več izjem na področju sklepanja pogodb o delu. Star zakon je dovoljeval sklepanje tovrstnih pogodb, če se je delo opravljalo v treh intervalih po 30 dni z vmesnimi prekinitvami v posameznem koledarskem letu. Sezonsko delo se bo po novem lahko opravljalo le na podlagi sklenjenega delovnega razmerja. Pogodbo o delu pa bo s tujcem možno skleniti le ob spoštovanju predpisov civilnega in delovnega prava, pri čemer je posebno pozornost treba nameniti elementom delovnega razmerja. V koliko bo tujec delo opravljal osebno, za plačilo, nepretrgoma, v okviru organiziranega delovnega procesa in po navodilih ter pod nadzorom delodajalca, bo z njim treba skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Vse vloge za izdajo dovoljenj za sezonska dela, ki so bile vložene pred 1. septembrom, bodo rešene po starem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 –ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C). Prav tako ostanejo v veljavi vsa delovna dovoljenja izdana na podlagi ZZDT-1, in sicer do poteka njihove veljavnosti.