Samozaposliti se ali odpreti družbo z omejeno odgovornostjo ne morejo biti osebe, ki so:

  • bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine ter so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje (MP). Omejitev se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence. Pred tem je bila omejitev pred ustanovitvijo podjetja le dokazilo o nekaznovanosti v RS.
  • bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
  • v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) oziroma Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
  • bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Druge omejitve pri ustanovitvi s.p.

Nekaj omejitev imajo pri odpiranju s.p. tujci iz tretjih držav. Ker sam postopek registracije ne potrebujejo posebnih dovoljenj, je v praksi pogosto zmotno prepričanje, da se tujci v Sloveniji lahko samozaposlijo brez predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja za delo.

Tujci iz tretjih držav, torej držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, za zaposlitev v Republiki Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Ker je delodajalca, ki bi bil pripravljen zaposliti delavca tujca oziroma zanj na lastne stroške pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, pogosto težko najti, marsikateri državljan tretje države, ki želi bivati in delati v Republiki Sloveniji, išče rešitev v obliki samozaposlitve.

Potrebno je dovoljenje za delo oziroma samozaposlitev

Ker torej za sam postopek registracije ne potrebujejo posebnih dovoljenj, je v praksi pogosto zmotno prepričanje, da se tujci v Sloveniji lahko samozaposlijo brez predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja za delo. Navedeno seveda ne drži. Potrebno je vedeti, da sama formalna registracija samostojnega podjetnika še ne pomeni tudi samozaposlitve. Ta je namreč izvršena šele z vključitvijo v obvezna socialna zavarovanja, za kar pa je v skladu z že omenjenim Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, potrebno predhodno pridobiti enotno dovoljenje za samozaposlitev (ali dovoljenje za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela), samozaposli pa se lahko šele po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji. Za enotno dovoljenje je potrebno zaprositi pri pristojni upravni enoti, predhodno soglasje Zavoda RS za zaposlovanje pa v postopku ni potrebno.

Zakonodaja Republike Slovenije torej dopušča, da se tujci iz tretjih držav brez posebnih dovoljenj registrirajo kot samostojni podjetniki, a gre zgolj za formalni postopek registracije, saj jim ta ne omogoča, da se v Republiki Sloveniji tudi samozaposlijo – torej vključijo v vsa obvezna socialna zavarovanja, za kar je potrebna predhodna pridobitev ustreznega dovoljenja za delo oziroma samozaposlitev.

Odpiranje s.p. za tujce, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela

Navedene omejitve ne veljajo za tujce, ki so državljani držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, oziroma tujce iz tretjih držav, ki imajo v skladu z zakonodajo RS prost dostop na slovenski trg dela. Ti se lahko registrirajo kot samostojni podjetniki in samozaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ob registraciji so dolžni predložiti veljaven osebni dokument, slovensko davčno številko in overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta tujcu dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Pred samozaposlitvijo oziroma prijavo v obvezna socialna zavarovanja, je tujec s prostim dostopom na slovenski trg dela ali državljan države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, dolžan pridobiti tudi slovensko EMŠO številko.

Druge omejitve ustavljanja d.o.o.

Ustanovitelj družbe ne more biti oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. oziroma pridobila delež v d.o.o., ki ni starejši od treh let. Omejitev ne velja za srednje in velike družbe, za banke, zavarovalnice, RS, DUTB, SDH, KAD, D.S.U. Prav tako ta omejitev ne velja za d.o.o., ki ima odprt TRR, ki ni na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki nima davčnega dolga višjega od 50 evrov ter ima vsaj en mesec neprekinjeno zaposleno osebo ali zavarovanega družbenika za vsaj polovični delovni čas.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 040 974 403 ali nam pišite na info@vizaris.si