Sedež podjetja in poslovni naslov mora vsak samostojni podjetnik kot posameznik, gospodarska družba in njena morebitna podružnica vpisati v poslovni register. Gre namreč za pomembna razlikovalna znaka med družbami, ki nimata zgolj neposrednega praktičnega pomena.

Praktični pomen poslovnega naslova in sedeža podjetja je predvsem določitev kraja poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika. Ponavadi se registrirata v kraju in na naslovu, kjer podjetnik bodisi stanuje, bodisi opravlja svojo dejavnost (pisarna). V primeru, da podjetnik ne potrebuje lastne pisarne ali pa sedeža podjetja ne želi registrirati na domačem naslovu (ali za to ne dobi soglasja lastnika nepremičnine), se ponavadi odloči za najem poslovnega naslova oziroma sedeža podjetja.

Sedež podjetja

Določitev sedeža ima tudi pravne posledice, saj bo s tem določen poštni naslov za vročanje vlog in pisanj, sedež podjetja pa bo postal tudi kriterij za določanje krajevne pristojnosti sodišča v primeru spora in podobno.

Zakon pravi, da je kot sedež podjetja mogoče določiti:

  • kraj, kjer družba opravlja dejavnost,
  • kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (npr. direktor, uprava, nosilec s. p. ipd.).

Poslovni naslov

Poleg sedeža je potrebno določiti tudi poslovni naslov, to sta ulica in hišna številka v kraju, kjer ima podjetje sedež.

S to določbo daje zakon o gospodarskih družbah prosto in relativno široko možnost izbire sedeža podjetja. Ureditev je zlasti smiselna v primerih, ko gre za dejavnost, ki se po naravi odvija v velikem prostoru, kot so na primer transportne dejavnosti in z njimi povezane storitve.

Kljub temu, da se lahko uporabnik praviloma sam odloči, kateri kraj bo določil kot sedež, komentatorji zakona pravijo, da je to določbo zakona potrebno razlagati v naslednjem smislu: kadar se dejavnost opravlja pretežno na enem kraju, mora družba kot sedež določiti kraj, kjer se opravlja dejavnost družbe. Če se ta opravlja na več krajih, pa je potrebno kot sedež določiti kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Omejitve glede registracije sedeža podjetja

Zaradi zakonske spremembe pred nekaj leti je od začetka oktobra dalje potrebno ob registraciji podjetja na VEM točki priložiti poseben obrazec, ki je podpisan s strani lastnika nepremičnine ter overjen na upravni enoti ali pri notarju ali pa neposredno na VEM točki ob odpiranju podjetja.

Če vam pisarno oddaja podjetje, ki ni lastnik poslovnega prostora, podpis tega podjetja ne zadostuje. Izjavo vam mora overiti sam lastnik prostorov. V primeru, da gre za več lastnikov, vam lahko soglasje poda samo en lastnik. Obrazec mora vsebovati podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka), na njem mora biti jasno razvidno, za kateri prostor gre, hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti: ime, davčna številka ter naslov poslovanja.

Kaj če ni dovolj podatkov?

Če podjetje še ni ustanovljeno, zadostuje navedba bodočega imena podjetja, naslova podjetja ter zastopnika, davčne številke ne morete navesti, ker še ne obstaja, razen za s.p., kjer je davčna številka osebe enaka davčni številki s.p..

Izjavo mora lastnik podjetja nato overiti bodisi na upravni enoti ali pri notarju ali pa ob pri samem postopku odpiranja podjetja na VEM točki, ko je overjanje brezplačno.

Dovoljenja ne potrebujete v primeru, da ste sami lastnik prostora, v tem primeru lahko lastništvo preverijo referenti na VEM točki. Določba velja tudi za zavode, delniške družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo, seveda pa tudi za s.p. in d.o.o., tako pri registraciji nove oblike podjetja, kot tudi pri spreminjanju naslova za že obstoječe podjetje.