Potni nalogi: nepravilnosti stanejo

Pri zavezancih, ki redno in sproti izpolnjujejo potne naloge, finančni inšpektorji običajno ne odkrijejo nepravilnosti oziroma je teh manj. Pri zavezancih, ki potnih nalogov ne pišejo sproti ali pa na podlagi navideznih potnih nalogov prirejajo stroške in jih izkoriščajo za druga izplačila, pa potni nalogi ne veljajo za verodostojno knjigovodsko listino.

Ker so potni nalogi računovodske listine, morajo omogočati spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih ter upravičenost povračila potnih stroškov, ki so nastali na službenem potovanju. Pri navideznih potnih nalogah gre za to, da je izplačilo stroškov na njihovi podlagi neupravičeno, prav tako ni upravičeno evidentiranje teh stroškov v poslovnih knjigah zavezanca, saj taki stroški niso davčno priznani. Na Finančni upravi RS navajajo tudi primere, kjer so v nadzorih ugotovili uporabo službenega vozila v privatne namene in ne le v poslovne namene.

V takih primerih lahko pride, pojasnjujejo na Fursu, lahko obračunajo dodatne davščine tako za podjetje kot za fizično osebo, ki je dobila neupravičeno izplačilo.

Kakšne so posledice, če potni nalogi niso izpolnjeni pravilno?

 • podjetju se za osebno vozilo ne prizna obračunana amortizacija,
 • pravica do uporabe službenega vozila v zasebne namene se šteje kot boniteta,
 • družbi se naloži plačilo neplačanih dajatev od osebnih prejemkov,
 • uporabnikom službenih vozil v zasebne namene se uvede obnovitev postopka za odmero dohodnine in temu posledično sledi tudi doplačilo dohodnine s strani zavezanca.

Kljub temu, da se pisanje potnih nalogov včasih zdi zamudno delo, je potni nalog in dokumentacija, povezana z njim, pomemben dokument, saj lahko vpliva na obdavčitev zavezanca in podjetja. Če podjetje nima urejenih potnih nalogov in obračunov potnih stroškov, lahko v primeru inšpekcijskega pregleda, pride do obračuna:

 • dodatnega davka od dohodkov pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti,
 • dodatne dohodnine za zavezanca (prekvalifikacija neupravičenega izplačila v drug prejemek iz delovnega razmerja),
 • dodatnih prispevkov za socialno varnost,
 • kazni za prekršek.

Da se podjetja in zavezanci izognejo težavam in negativnim posledicam zaradi nepravilno izpolnjenih potnih nalogov je potrebno:

 • potne naloge pisati sproti,
 • na potne naloge dosledno vpisati vse potrebne podatke in tudi konkreten namen službene poti,
 • v potne naloge vpispvati dejanske kilometre,
 • da so potni nalogi ustrezno podpisani,
 • potnim nalogom prilagti račune, ki ste jih plačali na poti (cestnine, vstopnice za sejme, račune za nočitve, račune za parkirnine, račune za taksiste, ipd.