Potrdilo A1 služi temu, da lahko delavec v tujini dokaže, da je tudi v času dela na območju zunaj svoje države še vedno vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Od 1. januarja 2018 se potrdilo A1 pridobi preko portala e-VEM s pomočjo elektronske vloge. Odda jo lahko samo zakoniti zastopnik podjetja ali pa pooblaščena oseba. Pooblaščena oseba je lahko kdorkoli, ki mu zaupate.

Potrdilo A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je dolžan preveriti, ali delodajalec oziroma vlagatelj izpolnjuje pogoje za izdajo. Podatke pridobi od Agencije RS ta javnopravne evidence in storitve (AJPES), Finančne uprave RS (Fursa), Inšpektorata RS za delo, podatke ZZZS in izdanih potrdil A1 v preteklosti.

Kako se odda vloga za potrdilo A1?

Vlagatelj mora kot prilogo oddati tudi pogodbo o zaposlitvi z napotenim delavcem ter pogodbo z naročnikom, na podlagi katere bo napotil delavca na delo v tujino. Potrebuje tudi ostale osnovne informacije o delavcu, ki je napoten ter o naročniku in kraju izvajanja storitve.

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • datumu začetka in datumu konca napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe,
 • delih in nalogah, ki jih bo napoteni delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala v okviru čezmejnega izvajanja storitev,
 • naslovu oziroma, če se bo storitev izvajala na lokaciji brez naslova, kraju izvajanja storitve,
 • nazivu oziroma osebnem imenu, sedežu oziroma naslovu vlagatelja ter njegove kontaktne podatke,
 • nazivu oziroma osebnem imenu in naslovu naročnika storitve.

Pogoji za potrdilo A1

Delodajalec lahko sicer na čezmejno opravljanje storitev napoti delavca le, če običajno opravlja dejavnost v Sloveniji! To se dokaže, če:

 • je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije;
 • ima (neblokiran) transakcijski račun;
 • ima ustrezno število zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in število napotenih (najmanj pet do deset delavcev; najmanj eden vključen v socialna zavarovanja že najmanj šest mesecev oziroma če je obdobje ustanovitve krajše ali ima več kot deset delavcev, najmanj tri delavce vključene v socialna zavarovanja);
 • opravlja dejavnost, ki jo je navedel na vlogi;
 • ne krši pomembnejših določil delovnopravne zakonodaje (mu tri leta ni bila več kot enkrat izdana globa zaradi prekrška v povezavi z delovnopravno zakonodajo);
 • je v obdobju pred oddajo vloge predlagal obračune davčnega odtegljala za dohodke iz delovnega razmerja ter
 • nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Potrdilo A1 mora delodajalec pridobiti za vsakega delavca posebej. Vsak delavec pa lahko ima v enem obdobju le eno potrdilo A1.

Pogoji se za samozaposlenega le malo razlikujejo, ker se napotuje sam in nima zaposlenih delavcev. V tem primeru ne rabi izpolnjevati pogoja zaposlitve drugih delavcev, sam pa mora biti v obvezna socialna zavarovanja prijavljen najmanj dva meseca.

Delodajalec mora ZZZS obvestiti, če napotitev ni bila izveden ali pa je bila zaključena predčasno. Potrdilo se lahko predčasno prekine le do izteka veljavnosti (ne pa za že potečene). O vseh predčasno prekinjenih potrdilih bo ZZZS obvestila pristojne v državi napotitve. Tudi predčasno prekinitev je mogoče urediti le preko e-VEM.

Kako preveriti veljavnost potrdila A1?

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na svoji spletni strani že nekaj časa ponuja aplikacijo. Z njo lahko hitro in preprosto preverite ali je vaše potrdilo ali potrdilo vašega delavca še veljavno. Aplikacija je dostopna na povezavi na spletni strani zzzs.si.

Za preverjanje veljavnosti boste potrebovali številko potrdila A1, ki je navedena na vrhu prve strani potrdila, in osebno identifikacijsko številko, ki je navedena v polju 1.1. Po vnosu navedenih podatkov in kliku na gumb »preveri«, se bodo izpisali podatki o potrdilu.

Če je na vašem potrdilu natisnjena tudi QR koda, lahko veljavnost potrdila preverite tudi s pomočjo vašega mobilnega telefona. Z njim lahko zajamete QR kodo, ki vas bo usmerila na spletno stran ZZZS. Tam se vam bodo izpisali podatki o potrdilu.