Prenos nepremične v poslovne knjige s.p. je preprost postopek. Lastniku zanj ni treba plačati nobenih stroškov. Tudi v primeru hipoteke banke nimajo zadržkov, želijo le, da jih o tem obvestijo.

Prenos lahko opravi podjetnik sam

Postopek prenosa lastništva mora samostojni podjetnik nepremičnino, ki jo oddaja, prenesti v svoje poslovne knjige. Postopek lahko opravi podjetnik sam, pri čemer mu ni treba plačati nobenih notarskih ali davčnih stroškov. Napisati je treba sklep o vnosu nepremičnine na datum registracije s.p. V pregled se vpišejo zaporedna številka, vrsta nepremičnine, kupoprodajna pogodba o nabavi nepremičnine in njena nabavna vrednost. Za nabavno vrednost se lahko uporabi cenitev na dan vnosa ali cenitev Geodetske uprave Republike Slovenije, ki pa velikokrat ne ustreza realni vrednosti nepremičnine.

Nepremičnine, ki so se pridobile v zasebno sfero pred registracijo dejavnosti s.p., se lahko prenesejo tudi v poslovne knjige s.p., ki je že registriran. Postopek je enak, pomembno je le, da je posameznik nepremičnine pridobil pred začetkom opravljanja dejavnosti v statusu s.p. Ob prenehanju dejavnosti s.p. se nepremičnine brez vsakršnih dajatev spet prenesejo v zasebno sfero.

V zemljiški knjigi je lastnik še vedno fizična oseba

Če pa s.p. nabavi nepremičnino v času opravljanja dejavnosti, se taka nepremičnina evidentira v dejavnosti in oddaja v najem. V tem primeru je treba ob prenehanju dejavnosti s.p. in prenosu nepremičnine v zasebno sfero razliko med ocenjeno tržno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo evidentirati kot prihodek, dobiček pri odtujitvi, ki povečuje prihodke normiranega s.p. in davčno osnovo.

Po zakonu o zemljiški knjigi se evidentirajo v zemljiško knjigo nepremičnine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb. Ne glede na to, da se nepremičnina nabavi ali prenese v dejavnost s.p., se v zemljiški knjigi ne spremeni lastnik nepremičnine, še vedno je to ista fizična oseba – občan, torej ni oznake s.p. To z davčnega vidika pomeni, da se nepremičnina, evidentirana v s.p., ob prenehanju dejavnosti in prenosu v zasebno sfero odsvoji po pravilih, zapisanih v Slovenskih računovodskih standardih in zakonu o dohodnini.

Hipoteke niso ovira

Če ima nepremičnina, ki jo podjetnik želi prenesti v svoj s.p. in jo oddajati v najem, vpisano hipoteko, je treba najprej preveriti vsebino posojilne pogodbe, ki jo je kupec sklenil s finančno institucijo. V večini primerov je v pogodbi napisana obligacija, da mora biti posojilodajalec o spremembi obveščen. Če se posojilodajalec s prenosom nepremičnine, ki ima hipoteko, strinja, ni ovir, da se taka nepremičnina ne bi prenesla v s.p. nosilca dejavnosti. Hipoteka na nepremičnino tako ostane in je evidentirana v zemljiški knjigi.

Klavzula o prepovedi odtujitve

Vse to pa ne velja, če bi se lastništvo prepisalo na tretjo osebo, saj se tveganje banke v tem primeru poveča. Zastavna pravica banke na nepremičnini se sicer v ničemer ne spremeni tudi v tem primeru, vendar pa se ob zahtevi po izpraznitvi nepremičnine banka sreča z osebo, s katero nima neposrednega pogodbenega odnosa, kar pa lahko podaljša postopek izvršbe.

Če ima banka v pogodbi dogovorjeno klavzulo o prepovedi odtujitve, bi banka presojala vsak primer individualno. Če banka nima dogovorjene klavzule o prepovedi odtujitve, pa težko kaj zahteva, saj je prenos lastninske pravice mogoč tudi brez soglasja banke.