Vsaka družba mora ob registraciji določiti tako sedež podjetja, ne pa nujno tudi poslovnega naslova, saj ta ni obvezna sestavina akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe.

Sedež je kraj (naselje), kjer družba opravlja svojo dejavnost in mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi. Sprememba sedeža povzroči spremembo družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi.

Poslovni naslov, ki mora biti v kraju sedeža, je opredeljen z naseljem, ulico in hišno številko. Sprememba poslovnega naslova v okviru istega kraja (naselja) povzroči spremembo družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi le, če je poslovni naslov vpisan v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo (poslovni naslov namreč ni obvezna sestavina akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe). Potrebno je vedeti, da če boste imeli poslovni naslov podjetja, na naslovu vašega bivališča in niste edini lastnik objekta oziroma stanovanja, vam mora lastnik objekta oziroma stanovanja (ali solastnik), podpisati in overiti Izjavo lastnika objekta.

Brez dovoljenja lastnika objekta izbris podjetja iz sodnega registra

Dovoljenje lastnika nepremičnine za poslovanje subjekta na naslovu, kjer se nepremičnina nahaja, se zahteva od uveljavitve novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), to je od 9. 10. 2013 dalje. Pred tem datumom tovrstno dovoljenje v registrskem postopku ni bilo potrebno.

Postopek izbrisa subjekta iz sodnega registra v primeru, da ta nima soglasja osebe, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe, registrsko sodišče uvede skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) na predlog upravičenega predlagatelja (in ne po uradni dolžnosti). Lastnik objekta mora predlogu za izbris priložiti dokaz o lastništvu objekta in ga vložiti pri pristojnem registrskem sodišču (glede na sedež subjekta, katerega izbris predlaga).

AJPES je registrski organ za samostojne podjetnike, zato na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz PRS, če na podlagi obvestila lastnika objekta ugotovi, da je pri podjetniku v PRS kot njegov poslovni naslov vpisan naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki podjetniku ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu.

Predlog za spremembo poslovnega naslova družbe je upravičen vložiti zakoniti zastopnik družbe.