Tožba je tožnikova zahteva za pravno varstvo, kadar mu je bila storjena krivica. Posameznik lahko vloži tožbo proti fizičnim in pravnim osebam, pri tem pa je bistveno, da se tožba nanaša na civilnopravno področje, ki obsega vse od gospodarskega in korporacijskega prava do pogodbenega, stvarnega in dednega prava.

Tožba mora obsegati določen glavni zahtevek, lahko pa tudi stranske terjatve

Ob tem mora tožnik podati dejstva v podporo svojemu zahtevku, dokaze, ki ta dejstva potrjujejo, in druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga. Tožba, prav tako pa odgovor na tožbo, vloge za pravna sredstva in druge izjave morajo imeti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku naslednje podatke:

  • navedbo sodišča,
  • ime in stalno prebivališče oziroma sedež strank (fizičnih ali pravnih oseb) in njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev,
  • sporni predmet oziroma vrednost spornega predmeta s podpornimi dejstvi in dokazi ter
  • podpis vlagatelja, razen kadar to zaradi oblike vloge ni mogoče.

Tožnik mora podati tudi natančno opredelitev rezultata, ki ga pričakuje od sodišča oziroma od tožene stranke, čemur pravimo tožbeni predlog. V tožbenem predlogu se natančno opiše in navede stvari, storitve, opustitve oziroma pravice iz pogodbenega razmerja oziroma opis tega pogodbenega razmerja.

Ob vložitvi vloge mora stranka plačati tudi sodno takso, ki mora biti v celoti poravnana najkasneje v roku, ki ga določi sodišče, sicer se šteje, da je vloga umaknjena. Stranka ni dolžna navesti pravne podlage za svoje zahtevke, kadar pa jo navede, sodišče nanjo ni vezano. To pomeni, da lahko sodišče o pravni podlagi odloči na podlagi proste presoje, četudi obe stranki trdita drugače.

Kaj se zgodi, če pri postopku sestavljanja in vlaganja tožbe pride do napak in pomanjkljivosti?

Če je vloga nerazumljiva ali nepopolna, kar pomeni, da ji manjka katera izmed bistvenih sestavin, lahko sodišče od tožnika zahteva, da jo v določenem roku popravi ali dopolni. V nasprotnem primeru in v primeru, da tožnik ne poda vloge v zadostnem številu izvodov, bo sodišče tožbo zavrglo. Če tožnik vlogo uspešno popravi, se šteje, da je bila vložena na dan, ko je bila prvič vložena na sodišče, in ne na dan, ko je bila popravljena. To je pomembno zaradi zakonskih in pogodbeno določenih rokov.

Stranka lahko v eni tožbi uveljavlja več tožbenih zahtevkov

To je mogoče le tedaj, kadar so tožbeni zahtevki zoper istega toženca ter imajo enako dejansko in pravno podlago. Takšne situacije ureja 182. člen Zakona o pravdnem postopku. V času trajanja postopka lahko nastopi tudi sprememba tožbe, kadar zaradi spremembe posameznih elementov tožbe (recimo strank ali tožbenega zahtevka) nova tožba ni več enaka kot prva. Tožba je spremenjena, če tožnik poveča obstoječi zahtevek, uveljavlja drug zahtevek poleg obstoječega ali spremeni istovetnost zahtevka. Tožba ni spremenjena, če se spremeni le pravna podlaga tožbenega zahtevka, če se tožbeni zahtevek zmanjša (v tem primeru gre za delni umik tožbe) ali kadar se spremeni, dopolni ali popravi posamezne navedbe, ki ne vplivajo na tožbeni zahtevek.